ชม VIDEO CLIP ย้อนหลัง

CMU Open House Online 2021 (วันเสาร์ ที่ 13 พ.ย. 64)

CMU Open House Online 2021 (วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.64)

Chiang Mai University

''A Leading University Committed to Social Responsibility and Sustainable Development''
มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU :: Chiang Mai University

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(CMU)

อ่างแก้ว 2507

หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • แสดงทุกลุ่มสาขาวิชา
  • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

คณะสังคมศาสตร์

Faculty of Social Sciences

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

ช่องทางการรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

VDO CLIP นำเสนอคณะต่าง ๆ

''ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''

Contact Us