Last update: 25 ส.ค. 2566 , 15:10

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
          เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีคิดตามหลักตรรกะและความคิดเชิงวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถเฉพาะทางสถาปัตยกรรมของตนเอง เพื่อพัฒนาไปสู่ภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละบุคคล ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์รวม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วิชาการและวิชาชีพ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถและสำนึกของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ สายวิทย์ - คณิต หรือเป็นไปตามประกาศการรับสมัครของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
          เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักออกแบบสถาปัตยกรรม (เฉพาะทาง) โดยมีทางเลือกให้กับนักศึกษา 4 ทาง ได้แก่ การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การสร้างสรรค์และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน การประกอบสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม การสร้างสรรค์จินตภาพทางสถาปัตยกรรม
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ สายวิทย์ - คณิต หรือเป็นไปตามประกาศการรับสมัครของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
          เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนแก่สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และความรู้ทางภูมิสถาปัตยกรรมมาดำเนินการออกแบบ และแก้ไขปัญหาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างมีเอกลักษณ์ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ สายวิทย์ - คณิต หรือเป็นไปตามประกาศการรับสมัครของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
          เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ระบบความคิดและกระบวนการคิดในงานออกแบบสร้างสรรค์จากหลากหลายที่มาของแหล่งความรู้ สร้างให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานความเข้าใจงานออกแบบและวิธีคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายแขนงสาขา และสร้างทักษะพื้นฐานสำคัญในศตวรรษที่ 21 ลักษณะของหลักสูตร เน้นการทดลองสร้างกระบวนความคิดที่มีฐานความรู้ในเรื่องการออกแบบไปสู่การเกิดขึ้นของที่ว่างและงานออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นการเรียนการสอนในแนวทางบูรณาการผสมผสาน (Integrated design approach) สร้างบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกนักคิด (Architectural Thinker/Conceptual designer) นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการทำงานและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (International competency) เน้นให้เกิดทักษะความคุ้นเคยในการสื่อสารและเรียนรู้จากสองระบบ ทั้งความเป็นพื้นถิ่นและความเป็นสากล เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อม ทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะความสามารถในการทำงานได้ทั่วโลก
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ สายวิทย์ - คณิต หรือเป็นไปตามประกาศการรับสมัครของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี

          การออกแบบอุตสาหกรรม ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การเป็นนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน สอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อเกิดเป็นวิชาชีพและธุรกิจใหม่ที่ถูกใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ สายวิทย์ - คณิต หรือเป็นไปตามประกาศการรับสมัครของคณะฯ ในแต่ละปีการศึกษา

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี 

 • งานวิชาชีพสถาปนิก เช่น สถาปนิกภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาปนิกอิสระ
 • งานรับเหมา บริหารจัดการงานก่อสร้าง และงานควบคุมดูแลอาคาร 
 • อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา
 • งานอื่นๆ ทางการออกแบบ ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การบริหารจัดการ และการจัดการที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในงานนั้นได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี

 • สถาปนิก / นักออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบทภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Local Wisdom-based Architectural Designer)
 • สถาปนิก / นักออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบทการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน (Community-based Architectural Designer)
 • สถาปนิก / นักออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบทการประกอบสร้าง  (Detail Assembly-based Architectural Designer)
 • สถาปนิก / นักออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบทการรับรู้และการสื่อสาร (Perception-based Architectural Designer)

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 • งานวิชาชีพสถาปนิก เช่น สถาปนิกภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาปนิกอิสระ
 • งานรับเหมา บริหารจัดการงานก่อสร้าง และงานควบคุมดูแลอาคาร
 • อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา
 • งานอื่นๆ ทางการออกแบบที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การบริหารจัดการ และการจัดการที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในงานนั้นได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
(หลักสูตรนานาชาติ)
          วิชาชีพที่ใช้ความรู้บูรณาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายในแวดวงการทำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การทำงานวิชาชีพสร้างสรรค์ในการนำเสนองานออกแบบ การโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์อื่น ๆ เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี

 • นวัตกร
 • นักออกแบบอุตสาหกรรม
 • นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน
 • นักออกแบบปฏิสัมพันธ์
 • นักออกแบบประสบการณ์
 • นักออกแบบแนวทางแก้ปัญหาและบริการ
 • นักออกแบบดิจิทัล
 • นักสร้างสรรค์แบรนด์
 • ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสร้างสรรค์ริเริ่มใหม่
 • นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี
ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) 
นักศึกษาไทย ภาคการศึกษาละ 65,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 85,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี

ภาคการศึกษาละ 29,000 บาท

รางวัล/ผลงานของนักศึกษาปัจจุบัน

1. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลที่ 3 และรางวัล Excellence Award ในระดับนานาชาติ การประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา ปี 2022 ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน

ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. “LOOG” ทีม The Day Dreamers ประกอบด้วย นายเกื้อกิตติ์ เวียงหก, นายพลนาวี ตรีถัน, นายสิรภพ มณีวรรณ, นายนิธิศ คำภิระปาวงศ์, น.ส.จรรยา เเดงบุญเรือง, นายคุณากร ปัญญาดี โดยมีผศ.กานต์ คำแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้ารางวัล Competition Champion Third Place
และ “RAVIPAT” ทีม Hansa ประกอบด้วย นายพิศาล เพชรผุด, นายต้นน้ำ ไชยนันทน์, น.ส.กุลนภา เต็มสุข, น.ส.หรรษา พิศภา, น.ส.ธมลวรรณ แสงเจริญ โดยมีอ.ปิยชนน์ อุนจะนำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคว้ารางวัล Third Place of Engineering and Structural Design และ Excellence Award ในการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่นานาชาติ ระดับนักศึกษา 2022 Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area -Association of Southeast Asian Nations International Colleges Design & Construction ใน Theme “Half Pavilion” ณ Nansha Bird Park เมืองกวางโจว ประเทศจีน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565

2. นายต้นน้ำ ไชยนันท์ รหัสนักศึกษา 631710097 และนางสาวธมลวรรณ แสงเจริญ รหัสนักศึกษา 631710024 (ทีมบ้านขาว) นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ในโอกาสที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบบ้าน MT Design Award Season II ดำเนินการจัดการประกวดโดย บริษัท โมเดิร์น เทจ จำกัด โดยเป็นการประกวดออกแบบบ้านประเภทบ้านหรูและประเภทบ้านน็อคดาวน์ ประกาศผลเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942816  
เว็บไซต์ : www.arc.cmu.ac.th
Facebook : www.facebook.com/arccmu
YouTube : https://www.youtube.com/c/architecturecmu
Instagram : archcmu

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด