1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดลงทะเบียนที่ เมนู CMU Open House / ลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ดังนี้
  • ชื่อ-นามสกุล
  • สถานภาพ
  • โรงเรียน
  • จังหวัด
  • e-mail
  • ข้อคำถามอื่น ๆ
 2. เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนฯ จะได้รับ e-mail ตอบกลับ (ตาม e-mail ที่ลงทะเบียนไว้) *ในกรณีที่ไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตามช่องทางที่กำหนด
 3. ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม มี 3 ช่องทาง ดังนี้