คำตอบ:

สามารถเข้าศึกษาขั้นตอนการสมัคร ได้ตาม link ดังนี้  https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

คำตอบ:

เกณฑ์การสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัครของแต่ละคณะ สาขาวิชา สามารถศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php  และ mytcas.com

คำตอบ:

สามารถติดตามข้อมูลอัพเดต รับการแจ้งเตือน สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหา ผ่านทาง Facebook Page : รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.

คำตอบ:

ลงทะเบียนยืนยันตัวตน ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง https://student.mytcas.com

คำตอบ:

ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทาง https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ (คลิก)

คำตอบ:

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply  1 คน สร้างเพียง 1 บัญชีเท่านั้น โดยใช้ Username เดียวกันกับที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ

คำตอบ:

การสมัคร (ยกเว้นรอบที่ 3 Admission ทาง https://student.mytcas.com)
ดำเนินการในระบบรับสมัคร ทาง https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

เลือกโครงการที่ประสงค์สมัคร

 • ตรวจสอบ รหัส-คณะ-สาขาวิชา ให้ถูกต้อง ตรงกับที่ต้องการ
 • ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงกับที่โครงการกำหนด
 • เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว ไม่อนุญาตให้แก้ไข

ชำระค่าสมัคร ภายในระยะเวลาตามกำหนด

 • QR payment ผ่าน Application ของทุกธนาคาร ภายใน 23.00 น ของกำหนดการวันสุดท้าย
 • เงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามเวลาทำการของธนาคาร
 • เงินสดที่โรงเรียน เฉพาะโครงการโควตาภาคเหนือ และโครงการที่รับร่วมกับโควตาภาคเหนือ

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร

 • ผ่านระบบรับสมัคร ในรูปแบบ File หรือ Link หรือ QR code ตามที่โครงการกำหนด
 • ผ่านไปรษณีย์หรือบริษัทส่งเอกสาร ซองเอกสารปิดผนึก เฉพาะรายการที่โครงการกำหนด
  ใช้ใบปะหน้าซองที่ระบุที่อยู่ปลายทาง ที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร

ติดตามสถานะ

ติดตามสถานะการสมัคร การรับชำระค่าสมัคร การรับเอกสาร และการประกาศผลการคัดเลือก ในระบบรับสมัคร

โครงการที่ดำเนินการโดยคณะ

 • ติดตามรายละเอียดจากเว็บไซต์ของคณะ
 • ดำเนินการตามวิธีการ และระยะเวลาที่คณะกำหนด
คำตอบ:

การสมัครโควตาภาคเหนือ (TCAS รอบที่ 2)

สำหรับผู้ที่มีสถานภาพในวันสมัคร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

วิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

 • ทุกสาขาวิชากำหนดวิชาหลักคือ วิชาสามัญสายวิทย์ 7 วิชา หรือ สายศิลป์ 5 วิชา
 • บางสาชาวิชาอาจกำหนดเพิ่มเติม วิชาความถนัดทั่วไป  วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ GAT/PAT วิชาเฉพาะที่คณะจัดสอบเอง หรือคะแนนอื่นตามที่คณะ-สาขาวิชากำหนด

การจัดสรรโควตาภาคเหนือ

แบ่งจำนวนประกาศรับ เป็น 2 ส่วน เท่ากัน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จัดสรรตามสัดส่วนของผู้สมัครในแต่ละจังหวัด  และจำแนกโควตาภายในจังหวัด เป็น อำเภอรอบนอก (โรงเรียนที่ไม่อยู่ในอำเภอเมืองของแต่ละจังหวัด) : ทั้งจังหวัด ในอัตราส่วน 24% ต่อ 76%
ส่วนที่ 2 จัดสรรให้ผู้สมัครที่มิได้รับการคัดเลือก จากส่วนที่ 1 รวมกันทั้ง 17 จังหวัด

การพิจารณาจัดสรรโควตาภาคเหนือ

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา ต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยคะแนนวิชาหลักของผู้สมัครทั้งหมดในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

 1. เลือกยื่นคะแนนกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ใช้คะแนนวิชาสามัญสายวิทย์ 7 วิชา
 2. เลือกยื่นคะแนนกลุ่มศิลปศาสตร์ ใช้คะแนนวิชาสามัญสายศิลป์ 5 วิชา

การตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด