Last update: 31 ส.ค. 2565 , 15:13

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

มีทั้งหมด 9 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
          เน้นการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมแบบไทยประเพณีและร่วมสมัย ตลอดจนอัตลักษณ์ของล้านนา โดยผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มวิชาเอกตามความสนใจได้ 3 กลุ่ม คือ การจัดการศิลปวัฒนธรรม ศิลปะไทย (ปฏิบัติ) และประวัติศาสตร์ศิลป์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
          นำความโดดเด่นทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญางานหัตถกรรมมาเป็นฐานในการออกแบบ ร่วมกับศิลปิน นักออกแบบทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสล่าท้องถิ่น บูรณาการการออกแบบในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองรอบด้าน นำเสนองานได้อย่างครอบคลุม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
          ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์ผลงาน จากการบูรณาการทักษะและองค์ความรู้จากหลากหลายแหล่ง สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับชุมชน ศิลปินท้องถิ่น และระดับนานาชาติ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
          มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ในหลากหลายเทคนิค ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงคุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความเข้าใจในแก่นสาระของศิลปะภาพพิมพ์ทั้งแนวอนุรักษ์ และประยุกต์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานและการประกอบอาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญและเป็นเลิศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม
          เน้นศึกษาองค์ความรู้ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทางจิตรกรรมตามปัจเจกภาพอย่างมีอิสระ รวมทั้งมีการบูรณาการศิลปะลักษณะอื่น และเชื่อมโยงความรู้ที่เท่าทันต่อกระแสโลกปัจจุบันในบริบทต่าง ๆ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม
          มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางศิลปะที่มีผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง โดยนำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของภูมิภาคมาเป็นรากฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประติมากรรม และบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาร่วมสมัยในแขนงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
          ประกอบสร้างการศึกษาด้วยแก่นแกน art + philosophy + science ในแนวทางสหศาสตร์ศิลป์ที่มีความสอดคล้องกับสังคม ปรัชญา และศาสตร์อื่นตามหลักการผสานศาสตร์ โดยไม่จำกัดประเภทและวิธีการภายใต้ กาล / เทศะ / พื้นที่ สร้างความเป็นไปได้บนฐานสุนทรียะชีวิตและผลิตศิลปินร่วมสมัย

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
          จัดการศึกษาที่รวมความรู้ทางวิชาการด้านสื่อ ศิลปะ การออกแบบสื่อ ทฤษฎีทางสังคมร่วมสมัย และปฏิบัติการทางศิลปะ เน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีความคิดเชิงวิพากษ์

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
          เรียนรู้และฝึกฝนการแสดงออกผ่านสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ฝึกฝนและประยุกต์ใช้ทักษะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณะ เปิดกว้างความคิดและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตผ่านการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ความแตกต่างและหลากหลายของผู้คน โดยมีกล้องถ่ายภาพเป็นสื่อกลาง

เรียนจบแล้วได้อะไรบ้าง?

          บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ ศิลปิน นักออกแบบ นักวิจัย ผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มความนิยม (Trend setter) ผู้ประกอบการอิสระ ภัณฑรักษ์ทางด้านศิลปะ ศิลปะร่วมสมัย จิตรกรรมไทย ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทยและล้านนา การออกแบบ ศิลปะการแสดง สื่อเทคโนโลยี การถ่ายภาพ ดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ได้แก่
    สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์                                                 ภาคการศึกษาละ  23,000  บาท

    สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ                                  ภาคการศึกษาละ  25,000  บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบรายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
    ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาประติมากรรม และสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-944806
Facebook : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์ : www.finearts.cmu.ac.th

อาจารย์ที่ได้รับรางวัล

นักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะวิจิตรศิลป์

  • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด