Last update: 11 ส.ค. 2566 , 14:08

ความเป็นมาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรนิตศาสตรบัณฑิตได้เปิดสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่เปิดเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (ปีงบประมาณ 2535-2539) ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ส่งผลให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขานิติศาสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได้ และ พ.ศ. 2546 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม หน่วยงานและองค์กรที่ต้องการบุคลากรทางกฎหมาย และเพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษากฎหมายหลังจากการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่มีการกำหนดคุณภาพบัณฑิตคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และในปี พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2558 กำหนด เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองต่อสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำมาใช้บังคับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาต่างๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการบัณฑิตในสังคมปัจจุบัน ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นความจําเป็นที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให้ต้องจัดหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถดํารงตนเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับพหุสังคม และความหลากหลาย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่กระทบต่อโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเป็นผ้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิภาค ประเทศไทย รวมไปถึงท้องถิ่น และสามารถนําเอาความรู้ความสามารถที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น โดยเฉพาะภาวะโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเคลื่อนย้ายของคนและทุนอย่างไพศาล
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานในการสร้างบัณฑิตผู้สามารถนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายไปรับใช้สังคมในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายทางการเมือง โดยพัฒนาจากชุดความรู้ที่คณาจารย์ปรับปรุงมาจากงานวิจัยและประสบการณ์ด้านวิชาชีพทางกฎหมายและการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้กับประชาชนที่เผชิญความท้าทายในลักษณะความขัดแย้งที่เกิดการโต้แย้งสิทธิกับผู้อื่น จึงต้องมีการบรรจุรายวิชาที่ตอบสนองต่อปัญหาที่ประชาชนมักประสบพบเจอในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ปัญหาในการใช้ชีวิตทั่วไปในรายวิชากฎหมายทางแพ่ง ไปจนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มวิชากฎหมายพาณิชย์ และได้พัฒนาไปสู่การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของประชาชนในรัฐผ่านรายวิชากฎหมายมหาชน นอกจากนี้ยังได้รองรับความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยการบรรจุรายวิชาในกลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ทั้งในแง่เอกชนด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

ช่องทางการรับเข้า 

รอบที่ 1
- โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ
- โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาฝรั่งเศส
- โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาญี่ปุ่น
- โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาจีน
- โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเยอรมัน
- โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาเกาหลี
- โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติและนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

รอบที่ 2
- การรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน
- โครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา
- โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา
- การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
- การรับนักเรียนผู้สนใจด้านนิติศาสตร์นอกเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
- โครงการรับนักเรียนพิการ

รอบที่ 3
- การรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ Admission (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

• นิติกร
• ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
• ทนายความ
• ตำรวจ
• นายทหารพระธรรมนูญ
• เจ้าพนักงานคดีปกครอง
• ปลัดอำเภอ
• ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• เจ้าพนักงานบังคับคดี
• เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
• อัยการ
• ผู้พิพากษา 
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
• สำนักงานทนายความ
• ศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
• ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ     ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท   ภาคฤดูร้อน  7,500 บาท
ภาคพิเศษ   ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท   ภาคฤดูร้อน 11,000 บาท

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลและความภาคภูมิใจ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดี(สาขานิติศาสตร์)

  • รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 รางวัลระดับดี เรื่อง โสภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุนสิทธิ์ในการรวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกในประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

  • ผลงานสหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 โครงงาน บทวิเคราะห์เรื่องคนไทยในมาเลเชียผ่านมุมมองการให้ความช่วยเหลือ และการบริการของสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ 

  • รางวัลเยาวชนต้นแบบ ประจำปี 2564 สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ 

  • รางวัลสุดยอดเยาวชนต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2564 

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26 ประจำปี 2561 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 083-942017-18 ,053-942932
โทรสาร : 053-942914
เว็บไซต์ : www.law.cmu.ac.th 
E-mail : lawcmu.edservice@gmail.com
Facebook : Law Cmu

 

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะนิติศาสตร์

  • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด