Last update: 31 ส.ค. 2565 , 16:19

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี มุ่งให้การศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ ทั้งในด้านนิติศาสตร์โดยแท้และเชิงคุณค่า โดยออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ มีจริยธรรม และมีความสามารถในการนำความรู้ทางกฎหมายมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างถูกต้องและเป็นธรรม มีจิตสำนึกที่ดีต่อการรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม  ตลอดจนมีความสามารถในการศึกษากฎหมายเชิงวิพากษ์ อันเป็นคุณลักษณะของนักกฎหมายที่สังคมต้องการและเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคที่กฎหมายมีบทบาทต่อการพัฒนา

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

• นิติกร
• ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
• ทนายความ
• ตำรวจ
• นายทหารพระธรรมนูญ
• เจ้าพนักงานคดีปกครอง
• ปลัดอำเภอ
• ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• เจ้าพนักงานบังคับคดี
• เจ้าพนักงานคุมประพฤติ
• อัยการ
• ผู้พิพากษา 
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
• สำนักงานทนายความ
• ศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)
• ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ     ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท   ภาคฤดูร้อน  7,500 บาท
ภาคพิเศษ   ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท   ภาคฤดูร้อน 11,000 บาท

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลและความภาคภูมิใจ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ได้รับ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดี(สาขานิติศาสตร์)

  • รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 รางวัลระดับดี เรื่อง โสภาพปัญหาและลู่ทางสนับสนุนสิทธิ์ในการรวมกลุ่มบนโลกไซเบอร์เพื่อแสดงออกในประเด็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

  • ผลงานสหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 โครงงาน บทวิเคราะห์เรื่องคนไทยในมาเลเชียผ่านมุมมองการให้ความช่วยเหลือ และการบริการของสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ 

  • รางวัลเยาวชนต้นแบบ ประจำปี 2564 สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ 

  • รางวัลสุดยอดเยาวชนต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2564 

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26 ประจำปี 2561 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้แย้งปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 083-942017-18 ,053-942932
โทรสาร : 053-942914
เว็บไซต์ : www.law.cmu.ac.th 
E-mail : lawcmu.edservice@gmail.com
Facebook : Law Cmu

 

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะนิติศาสตร์

  • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด