Last update: 25 ส.ค. 2566 , 15:11

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)

       เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง ทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในด้านปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมือง โครงสร้าง สถาบันและกระบวนการการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ 3 ประการคือ

 1. ความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครอง
 2. ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก
 3. หลักสูตรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานทักษะความรู้ ทั้งในรูปแบบที่เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา) และรูปแบบที่เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การวิจัย (รัฐศาสตร์ศึกษา) เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของสังคมโดยเน้นการสร้างบุคลากรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของสังคม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นสาขาวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ และการปฏิบัติในโลกความจริง มีมิติที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร ตลอดจนนโยบายสาธารณะซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเอกชนและประชาชนอย่างกว้างขวาง หลักสูตรฯ มีความมุ่งหวังในการสร้างและพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นนักปฏิบัติที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสังคมภาคส่วนต่าง ๆ บนเป้าหมายที่มีเอกลักษณ์ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ "คุณค่าความเป็นสาธารณะ" เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการเป็นนักปฏิบัติการที่รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ และมีสำนึกการทำงานเพื่อส่วนรวม ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีปณิธานให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "สามารถครองตน ครองคน ครองงาน อย่างมีสติ มีมโนธรรม จิตสำนึกต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน"

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ)
        หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความพยายามในการสร้างพลเมืองโลก และนวัตกรรมทางสังคม โดยการบูรณาการองค์ความรู้ และแนวคิดด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมทุกระดับ เน้นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของภูมิภาคาภิวัตน์ทางด้านการเมือง และเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ไทยเป็นส่วนหนึ่ง และอยู่ในสภาวะการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจที่ส่งผลต่อความมั่นคง การทูต การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศของไทย อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำอาเซียนและสนับสนุนการเสนอทางเลือกในการกำหนดนโยบายต่างประเทศให้มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านรัฐศิลป์ที่ตั้งอยู่บนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)
        งานภาคการเมือง : ระดับท้องถิ่น ได้แก่ นักการเมืองระดับท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ระดับประเทศ ได้แก่ นักการเมืองระดับชาติ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการการเมือง เป็นต้น
        งานภาครัฐ : หน่วยงานระดับท้องถิ่น ได้แก่ เจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ ข้าราชการส่วนภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัดจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด นักปกครอง พัฒนาการจังหวัด จัดหางานจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เช่น ปลัดกระทรวง เลขานุการกรม อธิบดี นักการทูต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานบุคคล เป็นต้น
        งานภาคเอกชน : พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการในสายงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายตรวจสอบและควบคุม ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริษัท สื่อมวลชน เป็นต้น
        งานวิชาการ : ครู ผู้ช่วยนักวิจัย นักวิเคราะห์ นักเขียน เป็นต้น งานภาคองค์การทางสังคมอื่น ๆ : องค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ (NGOs) มูลนิธิ และนักข่าวการเมือง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
        หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ อาชีพอิสระ ได้แก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่การทูต นักการทูต เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการคลัง นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ในองค์การมหาชนและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง นักวิชาการแรงงาน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่แสวงหากำไร ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ)
        บัณฑิตของเราสามารถเลือกที่จะปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานภาคราชการในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือฝ่ายต่างประเทศของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ องค์การไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ
        บัณฑิตยังสามารถทำงานในภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นบรรษัทข้ามชาติ หรือบริษัทเอกชนอื่น ๆ และมีบัณฑิตจำนวนไม่น้อยเลือกทำงานในสายงานสื่อสารมวลชน รวมทั้งการศึกษา เช่น การเป็นครู อาจารย์ (มหาวิทยาลัย) นักวิจัย นอกจากนี้ยังมีงานในสายงานบริการ เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานองค์กรด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ ไปจนถึงการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง)
       ภาคปกติ          ภาคการศึกษาละ   15,000   บาท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
       ภาคปกติ         ภาคการศึกษาละ    15,000   บาท

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการระหว่างประเทศ)
      ภาคปกติ          ภาคการศึกษาละ    15,000   บาท

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลที่คณะได้รับ

 • นางสาวจิณณา ผลดี นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 และรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมด้านความเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์ ในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
 • นายวรินธร วุฒยากร นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 

 • นายสุภชัย อุดคำ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับพระราชทานรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ" สาขาพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน จากนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโล่รางวัลชนะเลิศ ตัวอย่างสุจริต ระดับดีมาก ตามโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ประจำปี 2565

 • นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ได้รับรางวัลเหรียญทองคยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร และเหรียญเงิน คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

 • นายธนวิทย์ อุภัยกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเมืองและการปกครองที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program: UiS) ประจำปี 2564 หน่วยทุนที่ 51052 (ภาคเหนือ) ตามความต้องการของกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ • นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  • นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน รหัสนักศึกษา 2604XXX สาขาบริหารราชการ
  • นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเจเทคโตะ เอเชียแปซิฟิค จำกัด (เครือโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย) รหัสนักศึกษา 2904XXX สาขาบริหารองค์กร
  • นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รหัสนักศึกษา 3104XXX สาขาบริหารราชการ

ความประทับใจจากรุ่นพี่ในคณะรัฐศาสตร์ฯ

 • ศิษย์เก่า


  "ความประทับใจที่มีต่อคณะ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการอยู่ภายใต้รั้วคณะรัฐศาสตร์ ช่วยให้เด็กคนนึงเติบโตขึ้นอย่างมีโลกทัศน์ที่เปลี่ยนไปอย่างมากหากเทียบกับระดับมัธยม ทั้งในมุมมองเรื่องการทำงานร่วมกันกับเพื่อน หรือการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ต้องขอบคุณที่สิ่งแวดล้อมภายในคณะทั้งอาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนๆ รุ่นน้อง ศิษย์เก่าและบุคลากรทุกคนในคณะ ที่ดูแลพวกเรานักศึกษาอย่างดีมาโดยตลอด คอยให้คำแนะนำพวกเราเสมอทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต
  ความประทับใจต่อหลักสูตร ช่วยให้เรามีมุมมองการวิเคราะห์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้เราได้มีกระบวนการในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี"
  พี่ดนย์ นายพัทธดนย์ บุตรไชย
  601910XXX สิงห์ขาว 53 สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
  ครูสังกัดมูลนิธิ โรงเรียนแม่วินสามัคคี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

  "รัฐศาสตร์ฯ มช. เป็นสถาบันที่ช่วยสร้างและสอนทั้งด้านความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคม อีกทั้งเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานอย่างจริงจัง ทำให้เราพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นคง"
  พี่อัฐ นายอภิสิทธิ์ มณีราม
  541910XXX สิงห์ขาว 47 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  Assistant Manager - Talent Acquisition, SCG

  "การได้เรียนที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการค้นหาตัวตนและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี มีกิจกรรมเชิงวิชาการและสันทนาการให้เข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอ บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถกประเด็น และนำเสนอแนวคิดได้อย่างอิสระภายใต้กรอบทฤษฎีทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาสามารถเลือกที่จะทำวิจัยหรือฝึกสหกิจได้ตามความสนใจ ยิ่งไปกว่านั้น การเรียนในสาขาวิชาการระหว่างประเทศยังช่วยเปิดมุมมองในการมองโลกที่กว้างขึ้นทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมิได้จำกัดแค่การเรียนทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น หากแต่เป็นการมองโลกในแง่ของการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตรโดยมีทฤษฎีรองรับ ดังนั้น เราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์โลกได้อย่างเข้าใจและมีหลักวิชาการมากขึ้น ทำให้บรรยากาศในการถกประเด็นกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนมีความสนุกและไม่น่าเบื่อ"
  พี่เชอร์รี่ นางสาวลักษณ์ชยาภรณ์ ตันศิริ
  581910XXX สิงห์ขาว 51 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
  เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ศิษย์ปัจจุบัน  "รัฐศาสตร์ฯ มช. คือบ้านหลังใหญ่ที่ทำให้เราได้เจอเรื่องราวดี ๆ มิตรภาพอันล้ำค่า และทักษะการใช้ชีวิตที่หาจากไหนไม่ได้"
  พี่ใบบัว นางสาว วรินทร สมฟอง
  641910XXX สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
  นายกสโมสรศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
  คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

  "เป็นสาขาวิชาที่ทำให้ผมได้เข้าใจถึงขั้นตอนการวางแผน การมองหาเป้าหมายของการทำงาน และการแสวงหาสิ่งใหม่ทางการบริหารร่วมกับเทคโนโลยี รวมถึงมีคณาจารย์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมอยากจะแสวงหาหรือประยุกต์ใช้การบริหารทางรปศ.ควบคู่กับเทคโนโลยีการทำงานในอนาคต"
  พี่อั่งเปา นายศุภรเกียรติ ปะนามะทัง
  631910XXX สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 63

  "สำหรับสาขาการระหว่างประเทศ พอเข้ามาเรียนแล้วทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กมาก และโลกก็กว้างมาก ๆ ในแต่ละวิชาที่เรียนตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 ก็จะมีความท้าทายที่แตกต่างกันไป บวกกับการสอนของอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีสไตล์การสอนที่สนุกคนละแบบ เพื่อน ๆ ในรุ่นก็น่ารักกันมากๆ ทำให้เราต้องแอคทีฟกับการเรียนอยู่เสมอ ทำให้บรรยากาศการเรียนไม่น่าเบื่อ ทั้งได้รับคำแนะนำและการการเอาใจใส่ที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นพื้นที่ที่ทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนๆที่มีความสนใจหรือความฝันคล้ายๆกัน “IA” จึงเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่พอนึกถึงแล้วมีความทรงจำ และ ความประทับใจมากที่สุดสำหรับชีวิตมหาลัย
  ในส่วนของคณะรัฐศาสตร์ เป็นพื้นที่ที่ทำให้ได้รู้จักกับผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมอง และความสนใจ ทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลองทำกิจกรรมหลายอย่างที่ไม่ใช่แค่การเรียนเพียงอย่างเดียว"
  พี่โอปอล นางสาวยุพกานต์ บุญเทพ
  631910XXX สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

ทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. ทุนนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะรัฐศาสตร์ฯ รับสมัคร 2 ครั้ง เทอม 1 และเทอม 2

2. - ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนการศึกษาเพื่อการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2 - 4 รอบที่ 1 เทอม 1
    - ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนการศึกษาเพื่อการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 2
    - ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนการศึกษาเพื่อการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 - 4 รอบที่ 3 เทอม 2

3. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านการสร้างนวัตกรรม (Startup-Social Enterprise)

4. กองทุนกู้ยืมเงินฉุกเฉิน ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นในการใช้จ่ายในการศึกษาอย่างเร่งด่วน

5. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ/ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี

6. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน/ศึกษาดูงานต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

Page Facebook : polscicmu      
โทรศัพท์ : 053-941851-2 และ 053-942987   
เว็บไซต์ : www.pol.cmu.ac.th  

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด