Last update: 1 ก.ย. 2565 , 14:08

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
       เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการผลิตสื่อได้หลากหลายเชิงบูรณาการ ทั้งสื่อประเภทบันเทิง ทอล์ค วาไรตี้ เกมโชว์ ละคร รวมถึงสื่อประเภทข่าวและสารคดีต่าง ๆ นอกจากหลักสูตรจะเน้นในการผลิตสื่อแล้ว หลักสูตรยังเน้นในเรื่องของการวางแผน การกำหนดกลยุทธเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ผู้ที่จบจากหลักสูตรสามารถเป็นผู้ประกอบการ/ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกต่อสังคมและชุมชน สามารถใช้ความรู้เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
        เป็นโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Double Degree) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม โดยนักศึกษายังคงมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ให้ครบถ้วนทั้งสองหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร ใช้เวลาศึกษา 4 ปีครึ่ง และ 3 ภาคฤดูร้อน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา)
        เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรมุ่งสร้างสมรรถนะบัณฑิตโดยบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการผลิตสื่อและเนื้อหาภาพยนตร์ดิจิทัลเป็นพื้นฐานในฐานะพนักงานความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Knowledge Workers) อีกทั้งยังมีความชำนาญเฉพาะในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) การบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration) และคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับภาพยนตร์ (Computer-generated Imagery foe Film) ในฐานะแรงงานฝีมือขั้นสูงด้านดิจิทัล (High Skill Digital Worker)

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

 • พิธีกร นักจัดรายการ และนักเผยแพร่ข่าวสาร
 • นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา นักสื่อสารการตลาด
 • นักแสดง ผู้กำกับการแสดงละคร และรายการโทรทัศน์
 • ผู้ควบคุมเสียง ช่างกล้อง  ผู้เขียนบท  ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับเวที
 • ผู้กำกับภาพ ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ออกแบบฉาก แสงเสียง
 • ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ช่างภาพ ด้านสื่อสารการแสดง
 • ผู้ออกแบบและผลิตเนื้อหาสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อออนไลน์ ออฟไลน์ และสื่อดิจิทัล
 • ผู้ออกแบบและวางแผนสื่อการตลาด
 • นักเขียนเชิงสร้างสรรค์ สารคดี บันเทิงคดี และบทละคร
 • นักข่าว บรรณาธิการ ผู้ประกาศเพื่องานข่าวและสำนักข่าว

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)

 • พิธีกร นักจัดรายการ และนักเผยแพร่ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
 • ผู้ออกแบบและผลิตเนื้อหาสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อออนไลน์ ออฟไลน์ และสื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ
 • เศรษฐกร
 • นักสื่อสารองค์กรสถานบันการเงิน
 • นักเขียนข่าวและสารคดีด้านเศรษฐกิจ
 • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 • นักวิเคราะห์วางแผนด้านการเงิน
 • นักการธนาคาร
 • นักวิเคราะห์ระบบการเงิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

 • ผู้เขียนบทภาพยนตร์
 • ผู้ออกแบบงานผลิตภาพยนตร์
 • นักแสดง ผู้ฝึกสอนนักแสดง ผู้คัดเลือกนักแสดง ผู้กำกับการแสดง
 • ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย-แต่งหน้า
 • ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์
 • ผู้บันทึกเสียง
 • ผู้กำกับภาพ
 • ผู้ควบคุมแสง
 • ผู้กำกับภาพยนตร์ 
 • ผู้จัดการกองถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ 
 • ผู้สร้างสรรค์งานภาพ ฉากหรือตัวละครด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 • ผู้ลำดับภาพ คัลเลอร์ลิสต์ 
 • ผู้ออกแบบเสียงด้านภาพยนตร์

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ                     20,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                 ภาคการศึกษาละ                     10,000 บาท

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ                     20,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                 ภาคการศึกษาละ                     10,000 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล
ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ                     45,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                 ภาคการศึกษาละ                     10,000 บาท

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ

ชื่อ-สกุล: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ
การศึกษา: คณะมนุษยศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ทำงาน: อาจารย์ประจำ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นนักเขียนนวนิยาย นามปากกา เนียรปาตี
ผลงานรวมเล่ม ได้แก่ แป้งร่ำสารภี, หมอกพรางดาว, กลิ่นกาสะลอง, ฝากรักไว้ที่ปรายฝน, เวิ้งราตรี, เรือนไม้หอม, 
ฟลอร์เฟื่องฟ้า และจากแดกู...สู่หัวใจ
พ.ศ.2549 – ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ทมยันตีอะวอร์ด ครั้งที่ 1 จากเรื่อง แป้งร่ำสารภี
พ.ศ.2562 – กลิ่นกาสะลอง ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เกิดกระแสการท่องเที่ยวตามรอยละครใน
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เขียนได้รับเชิญให้บรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาและการเขียนนวนิยายหลาย
เวที อาทิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย งานสัปดาห์หนังสือภาคเหนือ กิจกรรมตามรอย
ละครกลิ่นกาสะลอง จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำ podcast เรื่องวัฒนธรรมล้านนา
จำนวน 15 ตอน ร่วมกับสถานวิทยุ FM100 เสียงสื่อสารมวลชน
ปัจจุบัน – เขียนนวนิยายเป็นตอน ๆ ลงเว็บไซต์อ่านเอา (www.anowl.co) เรื่องที่กำลังลงในขณะนี้ คือ วิมาน
ใยบัว (ภาคต่อ กลิ่นกาสะลอง)
 

 

ชื่อ-สกุล: คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ
การศึกษา: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ทำงาน: ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 HD)
และนักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุ Green Wave

คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2555 ระหว่างการศึกษา คุณอติรุจ ได้ร่วมทำกิจกรรมของคณะและ มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น เป็นประธานฝ่ายดนตรีของสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน และริเริ่มจัดหาเครื่องดนตรีเพื่อก่อตั้งชมรมดนตรีของคณะ เป็นสมาชิกชมรมการแสดงของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการแสดงละครเวทีหลายเรื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในงานสำคัญๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างสม่ำเสมอ เช่น งานไหว้ครู งานสปอร์ตเดย์ และงานประชุมวิชาการ เป็นต้น
คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ เริ่มมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป จากการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “The Star ค้นฟ้าคว้าดาว” ปีที่ 8 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ซึ่งส่งผลให้ คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ ได้รับโอกาสในวงการสื่อสารมวลชนหลายด้าน ทั้งในด้านการเป็นนักร้อง นักแสดง พิธีกร และผู้ประกาศข่าว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี รายการโทรทัศน์ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ รายการตามติดชีวิตดาว สถานี แอ็กซ์ แชนแนล รายการนอกรอบ ของ สถานี ททบ. 5 รายการข่าวคืนนี้ รายการข่าวรอบวัน และ รายการ “เรื่องของเรื่อง” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องวัน (One Channel) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับ อาทิเช่น รางวัลเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556 จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลบุคคลดีเด่น สาขาศิลปิน ปี 2557 จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ รางวัลทูตความดีศรีวิสาขบูชา ปี 2558 จากสภาศิลปิน ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 HD) และนักจัดรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุ Green Wave 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50200        
โทรศัพท์ : 053-942705 ต่อ 133, 155, 185, 197       
โทรสาร : 053-942704
e-mail : masscomm@cmu.ac.th       
เว็บไซต์ : http://www.masscomm.cmu.ac.th
Facebook : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะการสื่อสารมวลชน

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด