Last update: 12 ธ.ค. 2566 , 14:15

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

มีทั้งหมด 2 หลักสูตร และ 1 โครงการหลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
       เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการผลิตสื่อได้หลากหลายเชิงบูรณาการ ทั้งสื่อประเภทบันเทิง ทอล์ค วาไรตี้ เกมโชว์ ละคร รวมถึงสื่อประเภทข่าวและสารคดีต่าง ๆ นอกจากหลักสูตรจะเน้นในการผลิตสื่อแล้ว หลักสูตรยังเน้นในเรื่องของการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา โดยเน้นให้ผู้ที่จบจากหลักสูตรสามารถเป็นผู้ประกอบการ/ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกต่อสังคมและชุมชน สามารถใช้ความรู้เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาสายอาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า

โครงการหลักสูตร 2 ปริญญาระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)

        เป็นโครงการหลักสูตร 2 ปริญญาระดับปริญญาตรี (Double Degree) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชน เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม โดยนักศึกษายังคงมีคุณสมบัติและอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ให้ครบถ้วนทั้งสองหลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร ใช้เวลาศึกษา 4.5 ปี และ 2 ภาคฤดูร้อน
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาสายอาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล
(หลักสูตรสองภาษา)

        เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี มุ่งสร้างสมรรถนะบัณฑิตโดยบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสาร เป็นอีกทั้งยังมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถที่เป็นสากล มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตต้องเป็นผู้มีศักยภาพในการผลิตสื่อและเนื้อหาภาพยนตร์ดิจิทัลเป็นพื้นฐานในฐานะพนักงานความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Knowledge Workers) อีกทั้งยังมีความชำนาญแต่ละเฉพาะกลุ่มวิชา คือ ภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies) การบริหารจัดการงานภาพยนตร์ (Film Administration) และวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects for Film) ในฐานะแรงงานฝีมือขั้นสูงด้านดิจิทัล (High Skill Digital Worker) ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาสายอาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

 • พิธีกร นักจัดรายการและนักเผยแพร่ข่าวสาร
 • นักประชาสัมพันธ์ นักโฆษณา นักสื่อสารการตลาด
 • นักแสดง ผู้กำกับการแสดงละครและรายการโทรทัศน์
 • ผู้ควบคุมเสียง ช่างกล้อง  ผู้เขียนบท  ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับเวที
 • ผู้กำกับภาพ ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ออกแบบฉาก แสงเสียง
 • ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ช่างภาพ ด้านสื่อสารการแสดง
 • ผู้ออกแบบและผลิตเนื้อหาสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อออนไลน์ ออฟไลน์และสื่อดิจิทัล
 • ผู้ออกแบบและวางแผนสื่อการตลาด
 • นักเขียนเชิงสร้างสรรค์ สารคดี บันเทิงคดีและบทละคร
 • นักข่าว บรรณาธิการ ผู้ประกาศเพื่องานข่าวและสำนักข่าว

โครงการหลักสูตร 2 ปริญญาระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)

 • พิธีกร นักจัดรายการและนักเผยแพร่ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ
 • ผู้ออกแบบและผลิตเนื้อหาสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สื่อออนไลน์ ออฟไลน์และสื่อดิจิทัล ที่มีเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ
 • เศรษฐกร
 • นักสื่อสารองค์กรสถานบันการเงิน
 • นักเขียนข่าวและสารคดีด้านเศรษฐกิจ
 • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 • นักวิเคราะห์วางแผนด้านการเงิน
 • นักการธนาคาร
 • นักวิเคราะห์ระบบการเงิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล

 • ผู้เขียนบทภาพยนตร์
 • ผู้ออกแบบงานผลิตภาพยนตร์
 • นักแสดง ผู้ฝึกสอนนักแสดง ผู้คัดเลือกนักแสดง ผู้กำกับการแสดง
 • ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย-แต่งหน้า
 • ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์
 • ผู้บันทึกเสียง
 • ผู้กำกับภาพ
 • ผู้ควบคุมแสง
 • ผู้กำกับภาพยนตร์ 
 • ผู้จัดการกองถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ 
 • ผู้สร้างสรรค์งานภาพ ฉากหรือตัวละครด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก 
 • ผู้ลำดับภาพ คัลเลอร์ลิสต์ 
 • ผู้ออกแบบเสียงด้านภาพยนตร์

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ                     28,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                 ภาคการศึกษาละ                     14,000 บาท

โครงการหลักสูตร 2 ปริญญาระดับปริญญาตรี 
(หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ                     35,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                 ภาคการศึกษาละ                     17,500 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล
ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ                     45,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                 ภาคการศึกษาละ                     22,500 บาท

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ

ชื่อ-สกุล: คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ (รหัส 52)
การศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
สถานที่ทำงาน: ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 HD)
นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุ Green Wave นักจัดรายการโทรทัศน์และพิธีกร

คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2555 ระหว่างการศึกษา คุณอติรุจ ได้ร่วมทำกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เป็นประธานฝ่ายดนตรีของสโมสรนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน ริเริ่มจัดหาเครื่องดนตรีเพื่อก่อตั้งชมรมดนตรีของคณะฯ เป็นสมาชิกชมรมการแสดงของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการแสดงละครเวทีหลายเรื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรในงานสำคัญๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างสม่ำเสมอ เช่น งานไหว้ครู งานสปอร์ตเดย์และงานประชุมวิชาการ เป็นต้น
คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ เริ่มมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป จากการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “The Star ค้นฟ้าคว้าดาว” ปีที่ 8 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ซึ่งส่งผลให้ คุณอติรุจ กิตติพัฒนะ ได้รับโอกาสในวงการสื่อสารมวลชนหลายด้าน ทั้งในด้านการเป็นนักร้อง นักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี รายการโทรทัศน์ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ รายการตามติดชีวิตดาว สถานี แอ็กซ์ แชนแนล รายการนอกรอบ ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5 เอชดี) รายการข่าวคืนนี้ รายการข่าวรอบวัน และรายการ “เรื่องของเรื่อง” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องวัน (One Channel) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับ อาทิเช่น รางวัลเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2556 จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลบุคคลดีเด่น สาขาศิลปิน ปี 2557 จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และรางวัลทูตความดีศรีวิสาขบูชา ปี 2558 จากสภาศิลปิน ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 3 HD) และนักจัดรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุ Green Wave 

 

ชื่อ-สกุล: คุณหยาดพิรุณ ปู่หลุน (รหัส 54)
การศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
สถานที่ทำงาน: นักแสดง พิธีกร นักจัดรายการ ยูทูปเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์

- พิธีกรและนักแสดงอิสระ
- ผู้ดำเนินรายการพฤหัสจุ๊กกรู้ววว (AtimeOnline)
- ผลิตรายการออนไลน์ทาง Youtube: YARDPIRUN เช่น รายการ Home Tour, รายการยกซด, รายการสวยแล้วสวยอีก, รายการหยาด อยาก Vlog

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200        
โทรศัพท์: 053-942705 ต่อ 133, 155, 185, 197       
e-mail: masscomm@cmu.ac.th       
เว็บไซต์: http://www.masscomm.cmu.ac.th
Facebook: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะการสื่อสารมวลชน

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด