Last update: 31 ส.ค. 2565 , 16:17

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program

          หลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และมีทางเลือกให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบและกระบวนวิชาได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ทั้งรูปแบบที่มุ่งเน้นการทำวิจัย และการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างองค์รวม ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Economics Program (International Program)

          หลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีทักษะเด่นทางด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิชาชีพ และความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
Double Degree Program (Bachelor of Economics and Bachelor of Arts in Mass Communication)

          หลักสูตร 4.5 ปี (9 ภาคการศึกษาปกติ 3 ภาคฤดูร้อน) เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถแบบองค์รวม และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบัณฑิต

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

          ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเหล่านี้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในงานแทบทุกแขนงที่ต้องการ ความรู้ด้านวิชาการในการวางแผนและนโยบายในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่

  • ส่วนราชการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
  • รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารแห่งประเทศ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทการเงิน และบริษัทเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น 
  • ประกอบอาชีพอิสระ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เป็นรายภาคการศึกษา
    ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท
    ภาคฤดูร้อน             ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เป็นรายภาคการศึกษา
    ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ  35,000  บาท
    ภาคฤดูร้อน             ภาคการศึกษาละ  17,500  บาท

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เป็นรายภาคการศึกษา
    ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท
    ภาคฤดูร้อน              ภาคการศึกษาละ  10,000  บาท

รางวัล/ผลงานของนักศึกษาปัจจุบัน

1) รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดบทความ "เศรษฐทัศน์" ประจำปี 2565 ระดับปริญญาตรี จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

2) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือตอนบน ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภทที่ 6 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 

3) นางสาวกัญญาณัฐ์ เตโชติอัศนีย์  หลักสูตรสองปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ได้รับคัดเลือกเป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent True Future Journalist Award) และรับรางวัลเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวระดับโลกที่ BBC World News ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีโทรทัศน์ TNN16 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมเบี้ยเลี้ยง และถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร

4) นายคณาธิป สินธุเศรษฐ และสมาชิกในทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการออกแบบนโยบาย 3 ด้าน ได้แก่ การเงินดิจิทัล การเงินเพื่อสิ่งเเวดล้อม และการแก้ปัญหาหนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการเงินในโครงการ BOT Policy Hackathon จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงานที่นำเสนอ : นโยบาย 3 ส (สอน-เสริม-สร้าง) เพื่อแก้ปัญหาหนี้และเพิ่มความรู้ทางการเงิน

เรื่องราวของศิษย์เก่า

คุณธีร์ ธราภิวัฒน์
เจ้าของธุรกิจกาแฟ “รสนิยม”

ปัจจุบันมีธุรกิจร้านกาแฟ “รสนิยม” จำนวน 31 สาขาทั่วประเทศ เปิดธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และจำหน่ายเมล็ดกาแฟ

         “เศรษฐศาสตร์ คือ ชีวิต ทุกอย่างที่เห็นในชีวิตเป็นเศรษฐศาสตร์ได้หมดเลย การใช้ชีวิตทุกวันของเราต้องใช้เงินเป็นปัจจัยในการดำรงชีพ เศรษฐศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการเงิน รวมไปถึงความเป็นเหตุและผล ตรรกะของมนุษย์ ซึ่งตรงนี้มันเชื่อมโยงกับทุกวิชาชีพ วิชาพื้นฐานที่เศรษฐศาสตร์สอนสามารถนำมาใช้ได้หมดทุกอย่าง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม ทุกอย่างมีครบ พร้อมทุกอย่างสามารถส่งต่อความรู้ ส่งต่อประสบการณ์ดี ๆ ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักศึกษาได้”

 ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เว็บไซต์ : www.econ.cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053 – 942213 , 053-942252  
โทรสาร : 053 – 942202
Facebook : https://www.facebook.com/EconCmuAcademicAffairs
Instragram : econcmu

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะเศรษฐศาสตร์

  • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด