Last update: 20 พ.ย. 2566 , 09:30

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
          หลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และมีทางเลือกให้แก่นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบและกระบวนวิชาได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ทั้งรูปแบบที่มุ่งเน้นการทำวิจัย และการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างองค์รวม ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย 
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ฯ และสายศิลป์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Economics Program (International Program)
          หลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีทักษะเด่นทางด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิชาชีพ และความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ฯ และสายศิลป์

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
Double Degree Program (Bachelor of Economics and Bachelor of Arts in Mass Communication)
          หลักสูตร 4.5 ปี (9 ภาคการศึกษาปกติ 3 ภาคฤดูร้อน) เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสองสาขาวิชาในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแบบองค์รวม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถแบบองค์รวม และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบัณฑิต
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ฯ และสายศิลป์

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา

สามารถศึกษาข้อมูลการรับเข้าได้ที่  สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

          ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเหล่านี้ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในงานแทบทุกแขนงที่ต้องการ ความรู้ด้านวิชาการในการวางแผนและวางนโยบายในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่

 • ส่วนราชการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
 • รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทการเงิน และบริษัทเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น 
 • ประกอบอาชีพอิสระ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เป็นรายภาคการศึกษา
    ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ  22,000  บาท
    ภาคฤดูร้อน             ภาคการศึกษาละ  11,000  บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เป็นรายภาคการศึกษา
    ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ  40,000  บาท
    ภาคฤดูร้อน             ภาคการศึกษาละ  20,000  บาท
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
(หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เป็นรายภาคการศึกษา
    ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ  35,000  บาท
    ภาคฤดูร้อน             ภาคการศึกษาละ  17,500  บาท

รางวัล/ผลงานของนักศึกษาปัจจุบัน

รางวัลชนะเลิศ ทีม NudgeShield โครงการแข่งขันออกแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (BOT Communication Hackathon) ในหัวข้อ "รู้เท่าทันภัยการเงิน" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้เข้าแข่งขัน
1) นายศุภกฤต ใจวิจิตร
2) นางสาวพิมพ์พิชญา คงศรี
3) นายธนกร จางว้าง
4) นายวรทัต ไชยวงค์
5) นายณัชนนท์ วงศ์มณีนิล
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ทัชชา สุตตสันต์ และ อ.ดร.ทศพร คิวประสพศักดิ์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
นายภานุวัฒน์ สุขอินต๊ะ / นายจริภัทร ชินการ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ภารวี มณีจักร และ รศ.ดร.วรพล ยะมะกะ

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
นายณัฐวุฒิ เครือครัด / นายอภิสิทธิ์ วงศ์แหวน / นางสาวสัจจพร กือโพ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.มัทนา วงศ์ศิริขจร และ อ.ดร.วรวรรธ ทรายใจ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน 

การจัดบรรยายและ Workshop ในหัวข้อต่างๆ ภายใต้โครงการ ECON SMART DNA  เช่น

1. กิจกรรม Pre- college สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

 • Learning How to Learn ปลุกสมองให้ตื่น เติมพลังการเรียนรู้ก่อนเปิดเทอม โดยความร่วมมือระหว่าง SCB Academy และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • เตรียมความพร้อมและปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ (Fundamental Mathematics Preparation)


2.  กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ ECON SMART DNA

3. โครงการ Startup และส่งเสริมอาชีพให้แก่นักศึกษา โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น

 • Branding
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • กฎหมายธุรกิจ
 • franchise
 • งบการเงิน
 • Conflict Management
 • Business Plan

4. โครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมนอกชั้นเรียน

โครงการศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (เศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)  

ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร และศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มพูนทักษะและเยี่ยมชมองค์กรด้านเศรษฐศาสตร์ องค์กรด้านการสื่อสารมวลชน วิชาชีพสื่อด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างความรู้ และความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมพร้อมสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต


โครงการ Team Building สร้างสายสัมพันธ์ Econ และกิจกรรม  “ฮับขวัญน้องหล้า อีค่อน มอชอ 66”

เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์และอบอุ่น อีกทั้ง ร่วมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษารุ่นพี่ และกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เรื่องเล่าจากตัวแทนศิษย์เก่า

คุณธีร์ ธราภิวัฒน์
เจ้าของธุรกิจกาแฟ "รสนิยม"

ปัจจุบันมีธุรกิจร้านกาแฟ "รสนิยม" จำนวน 31 สาขาทั่วประเทศ เปิดธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ และจำหน่ายเมล็ดกาแฟ
" เศรษฐศาสตร์ คือ ชีวิต  ทุกอย่างที่เห็นในชีวิตเป็นเศรษฐศาสตร์ได้หมดเลย การใช้ชีวิตทุกวันของเรา ต้องใช้เงินเป็นปัจจัยในการดำรงชีพ เศรษศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการเงิน  รวมไปถึงความเป็นเหตุและผล ตรรกะของมนุษย์ ซึ่งตรงนี้มันเชื่อมโยงกับทุกวิชาชีพ วิชาพื้นฐานที่เศรษฐศาสตร์สอน สามารถนำมาใช้ได้หมดทุกอย่าง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม ทุกอย่างมีครบ พร้อมทุกอย่าง สามารถส่งต่อความรู้ ส่งต่อประสบการณ์ดีๆ ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักศึกษาได้ "

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานนบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942213
เว็บไซต์ : www.econ.cmu.ac.th
Facebook : งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
Facebook : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะเศรษฐศาสตร์

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด