Last update: 31 ส.ค. 2565 , 16:15

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

          เป็นหลักสูตร 6 ปี ที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภา ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ตามกฎหมาย โดยมีการจัดการเรียนการสอน คือ

          ชั้นปีที่ 1 – 3 จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานทางคลินิก ซึ่งเน้นกระบวนวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) และเน้นกระบวนวิชาแก้ไขปัญหาบูรณาการ

          ชั้นปีที่ 4 – 6 จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาตลอดปี โดยศึกษาในหมวดวิชาทางคลินิก ในการเรียนชั้นปีที่ 6 จะเป็นการเรียนการสอนเฉพาะภาคปฏิบัติ โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเวียนเข้าฝึกปฏิบัติในหน่วยงานด้านคลินิกต่าง ๆ ได้แก่ คลินิกสัตว์เล็ก คลินิกม้า คลินิกช้างและสัตว์ป่า คลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง คลินิกสัตว์ปีก คลินิกสัตว์น้ำ คลินิกสุกร สัตวแพทย์สาธารณสุขและพาราคลินิกทางสัตวแพทย์

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

          ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบอาชีพได้ในหลากหลายรูปแบบ และสามารถเลือกประกอบอาชีพทางสัตวแพทย์ได้กับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่บัณฑิตมีความถนัดและชำนาญ สำหรับแนวทางการประกอบอาชีพ มีดังนี้

ธุรกิจส่วนตัว ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา สามารถเปิดคลินิกหรือโรงพยาบาลเพื่อให้บริการรักษาและดูแลสุขภาพสัตว์ได้ หรือทำธุรกิจด้านอื่น ๆ ที่ใช้ความสามารถด้านการสัตวแพทย์ เช่น ธุรกิจยาสัตว์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการรักษาสัตว์ จัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนตัว เป็นต้น

รับราชการ สามารถประกอบวิชาชีพในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ต้องการสัตวแพทย์ เช่น  

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมปศุสัตว์ ทำงานด้านการควบคุมป้องกัน และปราบปรามโรคระบาดสัตว์ในประเทศและระหว่างประเทศ ดูแล ควบคุมกำกับการใช้สารต่าง ๆ ในอาหารสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการรณรงค์ความปลอดภัยของอาหารทั่วประเทศ
  • กระทรวงมหาดไทย เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการสุนัขตำรวจ กองกำกับการตำรวจม้า ฯลฯ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ รวมทั้งเป็นนายสัตวแพทย์ประจำหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล เป็นต้น
  • กระทรวงกลาโหม เช่น สำนักงานทหารพัฒนาการกองบัญชาการทหารสูงสุด กรมการสัตว์ทหารบก ศูนย์การสุนัขทหาร กองพันสัตว์ต่าง ฯลฯ เพื่อวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการจัดหาเวชกรรมป้องกัน รักษาพยาบาลและผลิตสัตว์ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในกองทัพบกและกระทรวงกลาโหม
  • กระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นอาจารย์สัตวแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื่น ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น

องค์กรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจยาสัตว์และวัคซีน ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อและนม ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่ผู้รับบริการ  และมีโอกาสร่วมงานวิจัยของฝ่ายวิชาการของบริษัทต่าง ๆ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย เป็นต้น

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตร 4 ปี

          ชั้นปีที่ 1 – 3 จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค โดยศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเฉพาะ ซึ่งเน้นกระบวนวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) และเน้นกระบวนวิชาแก้ไขปัญหาบูรณาการ

          ชั้นปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาตลอดปี โดยจะมีการนำเสนอผลงานวิจัย การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ และการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลสัตว์ภายใต้สถานประกอบการสัตวแพทย์จริง

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

          ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์  ประกอบอาชีพได้ในหลากหลายรูปแบบ มีดังนี้

 •   นักการพยาบาลสัตว์ในเวชปฏิบัติของสถานพยาบาลสัตว์ภาครัฐบาลและเอกชน
 •   ราชการสังกัดกระทรวง กรม หรือกองที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 •   พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์
 •   เจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์
 •   เจ้าหน้าที่สวนสัตว์
 •   นักวิชาการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
 •   นักวิชาการโภชนาการสำหรับสัตว์
 •   นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์
 •   อาจารย์ในสถาบันการศึกษา

ค่าเล่าเรียน
สำหรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบทวิภาค
   ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ   20,000  บาท
   ภาคฤดูร้อน              ภาคการศึกษาละ   10,000  บาท
เฉพาะชั้นปีที่ 2
   ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ   25,000  บาท
   ภาคฤดูร้อน              ภาคการศึกษาละ  12,500  บาท
เฉพาะชั้นปีที่ 3
   ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ   30,000  บาท
   ภาคฤดูร้อน              ภาคการศึกษาละ  15,000  บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาตลอดปี
เฉพาะชั้นปีที่ 4                        ปีการศึกษาละ  60,000  บาท
เฉพาะชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6       ปีการศึกษาละ  70,000  บาท

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระบบทวิภาค
   ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ   20,000  บาท
   ภาคฤดูร้อน              ภาคการศึกษาละ   10,000  บาท
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาการศึกษาตลอดปี
เฉพาะชั้นปีที่ 4            ปีการศึกษาละ  40,000  บาท

ศิษย์เก่าดีเด่น

สัตวแพทย์หญิงบัณฑิตา สภาวจิตร

ประวัติการศึกษา 
   ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546
   ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ (การตลาด) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
   ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส (Senior Sales Manager)
   บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน 20 ปี
  2546-2548 บริษัท เฟซอะโกร จำกัด
  2548-2549 บริษัท เชอริ่งพลาว แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (ปัจจุบัน บริษัท MSD จำกัด)
  2549-2551 บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์วิรอนเทค จำกัด
  2551-2553 บริษัท โนเวล ฟาร์ม่าเทค จำกัด
  2553-2560 บริษัทไฟเซอร์ แอนิมอล เฮลท์ จำกัด (ปัจจุบัน บริษัท โซเอทิส ประเทศไทย จำกัด)

งานอื่น ๆ 
     - ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมและประธานชมรมดนตรีสากล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2542
     - กรรมการฝ่ายกีฬา สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2541-2543
     - อุปนายกฯ ฝ่ายใน สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545
     - ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ สอนบรรยายวิชา ภาพลักษณ์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี 2559-2561)

รางวัลที่ได้รับ/ ผลงานดีเด่น
     - ปี 2542-2545 ได้รับรางวัลเรียนดี เหรียญทองแดง และได้รับทุนเรียนดีของคณะฯ
     - ได้รับรางวัล Sales of The Year บริษัท ไฟเซอร์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2553
     - ได้รับรางวัล Best Manager Award (Thailand) ของแผนกยาสัตว์ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561 ,2562 และ 2564
     - ได้รับรางวัล ASKAN Excellence Awards for First Line Manager (Asia Pacific South Korea Australia and New Zealand Regional) ของแผนกยาสัตว์ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ จำกัด ประจำปี 2564

คำประกาศเกียรติคุณ
       สัตวแพทย์หญิงบัณฑิตา สภาวจิตร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาโท ด้านการบริหารและการจัดการ (การตลาด) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสัตวแพทย์หญิงบัณฑิตา สภาวจิตร เป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการขายผลิตภัณฑ์และยาสัตว์ จึงได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อสอนบรรยายในกระบวนวิชาภาพลักษณ์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       ปัจจุบัน สัตวแพทย์หญิงบัณฑิตา สภาวจิตร ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส (Senior Sales Manager) บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลงานที่ผ่านมา สัตวแพทย์หญิงบัณฑิตา สภาวจิตร ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัล Sales of The Year บริษัท ไฟเซอร์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2553 รางวัล Best Manager Award (Thailand) ของแผนกยาสัตว์ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปี 2561 ,2562 และ 2564 และรางวัล ASKAN Excellence Awards for First Line Manager (Asia Pacific South Korea Australia and New Zealand Regional) ของแผนกยาสัตว์ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ จำกัด ประจำปี 2564 ทั้งนี้ สัตวแพทย์หญิงบัณฑิตา สภาวจิตร ยังเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ศึกษาหาความรู้ เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และส่งเสริมองค์กรในการบูรณาการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ จนเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานที่ดี ถือเป็นผู้เหมาะสมในการเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

ความประทับในต่อรางวัลที่ได้รับ
       ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 การที่ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน และทั้งในการดำรงชีวิตในทุกวันนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่รุ่นน้องสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่างมาก ที่ให้ทั้งความรู้ ให้วิชาชีพ และหลักในการใช้ชีวิต ข้าพเจ้าจะนำความภาคภูมิใจและเกียรติที่ได้รับในครั้งนี้ รวมถึงความรู้ความสามารถที่มี สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวงการสัตวแพทย์ต่อไป

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

    คณะสัตวแพทยศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมหลักสูตร จึงสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทางด้านวิชาการ คุณภาพชีวิต การเรียนรู้นอกห้องเรียน และการทำงานร่วมกันในหมู่นักศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกีฬา เป็นต้น

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร และสถาบันต่างประเทศในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านการศึกษา ฝึกอบรม และการวิจัย ดังนี้
1. โครงการร่วมจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมบริการทางวิชาการ
2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและองค์กรในต่างประเทศ อาทิ
    - College of Veterinary Medicine, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดส่งนักศึกษา รุ่นละ 2 คน เข้าฝึกคลินิกปฏิบัติ เป็นระยะเวลาประมาณ 7 - 9 สัปดาห์
    - National Chung – Hsing University ประเทศไต้หวัน โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดส่งนักศึกษา รุ่นละ 2 คน เข้าฝึกคลินิกปฏิบัติ เป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์
    - Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดส่งนักศึกษา จำนวน 2 คน เข้าฝึกคลินิกปฏิบัติ เป็นระยะเวลาประมาณ 3 - 4 สัปดาห์
    - Utrecht Universiteit ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดส่งนักศึกษา จำนวน 2 คน เข้าฝึกคลินิกปฏิบัติ เป็นระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์
    - Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จัดส่งนักศึกษา รุ่นละ 2 คน เข้าฝึกคลินิกปฏิบัติ เป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยฝึกปฏิบัติทางด้านสัตว์เล็ก/สัตว์ป่า
3. โครงการเดินทางไปราชการเพื่อเสนอผลงาน ประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50100  
โทรศัพท์ : 053-948009  
โทรสาร : 053-948065
E-mail : edvetcmu@gmail.com  
Website : www.vet.cmu.ac.th  
Facebook : การศึกษา สัตวแพทย์ มช.

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด