Last update: 31 ส.ค. 2565 , 16:15

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          เป็นสาขาวิชาที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหารชนิดต่าง ๆ เช่น การแปรรูปผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม นมและผลิตภัณฑ์จากนม จุลชีววิทยาในอาหาร เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหารและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหารระหว่างการเก็บรักษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
          เป็นสาขาวิชาที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำสิ่งมีชีวิตทั้งจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น อาหาร กระดาษ สิ่งทอ เครื่องหนัง เครื่องสำอาง และการแพทย์ เป็นต้น รวมทั้งการจัดการและเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม กระบวนการหมัก การออกแบบโรงงาน และการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตโดยกระบวนการทางพันธุศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
          เป็นสาขาวิชาที่จะได้เรียนวิชาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ด้วยกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
          เป็นสาขาวิชาที่ใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านอาหาร การทดสอบทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรเชิงระบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
         เป็นสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในด้านวัสดุศาสตร์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ทางชีวภาพ กระบวนการผลิตวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ การทดสอบและการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อปกป้องและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์ที่ทันสมัย เช่น บรรจุภัณฑ์ฉลาด บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
          เป็นสาขาที่นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเล มายกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยเน้นการสร้างทักษะขั้นสูงจากการฝึกปฏิบัติหรือประสบการณ์จริงที่ได้ จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ทำงานวิจัย หรือออกแบบธุรกิจจำลอง เพื่อเป็นนวัตกร นักวิจัย และผู้ประกอบการอาหารทะเล เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสู่ภาคธุรกิจ สนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตอาหารทะเลอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

Bachelor of Science Program in Food Science and Technology (International Program)
        Bachelor of Science Program in Food Science and Technology Program (International Program) aims to produce graduates have basic knowledge of theory, and practical skills in the Food Science and Technology which can bring various technologies and innovations to be applied in the food production process to ensure quality and safety by conducting a cooperation agreement with the Deakin University, Australia to create a project for the international program of two degrees (Bachelor of Nutrition Science) to the creation of new technologies and solving problems in the country’s industrial sector. Create a network of cooperation between countries in various fields in the future.

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 • งานฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ (QC,QA)
 • งานขาย
 • งานจัดซื้อ
 • งานฝ่ายผลิต
 • งานฝ่ายระบบคุณภาพ (QS) 
 • งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

 • งานด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • งานด้านอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • งานด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

 • นักวิทยาศาสตร์
 • วิศวกร
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • นักวิจัยและพัฒนาในองค์กรของรัฐฯ
 • เจ้าของกิจการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

 • ฝ่ายพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
 • นักวิชาการ
 • นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • ผู้ตรวจประเมิน
 • ที่ปรึกษาบริษัท

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

 • งานด้านอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยพัฒนา
 • ธุรกิจส่วนตัว

ค่าเล่าเรียน

ภาคปกติ    ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท    ภาคฤดูร้อน 8,000 บาท
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
   - สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

ภาคปกติ    ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท    ภาคฤดูร้อน 13,000 บาท
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

ภาคปกติ (นานาชาติ)
   สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทยและนักศึกษาไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท    ภาคฤดูร้อน 20,000 บาท
   สำหรับนักศึกษาสัญชาติอื่น (ชาวต่างชาติ)
ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท    ภาคฤดูร้อน 30,000 บาท
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

รางวัลที่คณะได้รับ/จุดเด่นของคณะ

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 FoSTAT Food Innovation Contest 2020 ใน Theme "Smart Thai Food" กับผลิตภัณฑ์ Patties Plant เนื้อเบอร์เกอร์จากถั่วเหลืองฝักอ่อน โดยได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) คว้ารางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล และเหรียญเงิน 4 รางวัล

 • นางสาวปริฉัตร ทิพย์ชัย และ นางสาวศศินา หินโม นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดในงาน The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation "Power of Science to Achieve SDGs ได้รับรางวัล Bronze Prize ในสาขาชีวภาพ รายการ Young Rising Stars of Science Award 2020 รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจําปี พ.ศ.2563 ณ The Science Society of Thailand Under The Patronage of His Majesty the King

 • นางสาวอังค์วรา มูลใหม่ และ นางสาวสุธิดา ประทุมรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)

 • นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Of The Best In Asia “Asia Star Packaging Award 2020” จากเวทีประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย ของ The Asian Pakaging Federation

 • คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2021
  Theme : Smart Food For New Normal
  จากผลงาน : Wonder Meat ผลิตภัณฑ์สามชั้นจากเห็ดหอม โดยมี ผศ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร และ อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • นางสาวแพรวา ไชยวุฒิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชน (YPAB) ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Environment/Climate Change) จาก UNICEF Thailand ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนขึ้นกล่าวบนเวทีในการประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 ระดมพลังสมาชิก ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสหประชาชาติ ยกระดับความมุ่งมั่น กำหนดทางออกและค้นหาโอกาสในการรับมือกับวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเรียกร้องให้ภาคต่าง ๆ ดำเนินการตามความตกลงปารีส ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เกี่ยวกับข้อเสนอให้มีการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

 • นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบสนับสนุนผลงาน วงเงิน 100,000 บาท โครงการ “TED Youth Startup” โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) สามารถต่อยอดแนวความคิดหรือแผนธุรกิจที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ รวมถึงผลกระทบในเชิงบวกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อันจะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน

 • จินต์จุฑา ลีประเสริฐพันธ์, กมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ, เบญจมาพร ศรีวิชัย, ชลลดา แก้วร่วมวงค์ และกรรณิการ์ ศรีกนก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คว้ารางวัลชมเชย ในการแข่งขัน FoSTAT Food Innovation Concept Contest 2022 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล และ ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์ ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 • จิตรลดา ณ ลำพูน, แพรวา ไชยวุฒิ, ปณิตตรา คำมีก้ำ, ศิรดา ลิ้มไพศาล และธนพร มอนไข่ ตัวแทนทีมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 FoSTAT - Nestle Quiz Bowl 2022 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี @ไบเทคบางนา วันที่ 18 มิถุนายน 2565 โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีตัวแทนจาก 49 สถาบันทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

 • นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

 

 • นางสาวแพรวา ไชยวุฒิ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบเกียรติบัตรรับรองนักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้โครงการ “ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ASEAN+ONE Scholarship” จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าทุนตลอดการศึกษากว่า 10 ล้านเยน หรือประมาณกว่า 3 ล้านบาท

 

ความประทับใจจากรุ่นพี่ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • "พอก้าวเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัย ก้าวมาเป็นนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิ่งที่ได้ไม่ใช่แค่ความรู้ทางการศึกษาเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือ ความอบอุ่น ความเป็นพี่น้อง ความเอาใจใส่ของอาจารย์และบุคลากรในคณะ ที่มอบความรัก ความรู้สึกเป็นกันเองตลอดเวลา จนทำให้มีความรู้สึกว่า คณะเป็นบ้านหลังที่สอง สุดท้ายนี้แค่คำว่า 'ขอบคุณ' อาจไม่เพียงพอต่อสิ่งที่คณะแห่งนี้มอบให้เสมอมาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ รักและคิดถึงคณะเสมอ" .. ธนวัฒน์ อินชมภู 591310xxx
 • "หากจะพูดถึงคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะที่อยู่ในไร่แม่เหียะ ก็คงไม่พูดถึงความห่างไกลไม่ได้ … ครั้งแรกที่ต้องนั่งรถแดงมาสอบสัมภาษณ์ที่คณะ ในหัวคิดแต่ว่า “จะไหวเหรอเรา จะเรียนที่นี้จริงเหรอ” ไม่น่าเชื่อว่า สุดท้ายก็เรียนที่นี้จนจบ … อก.มช. ให้มากกว่าการศึกษา ให้มิตรภาพ ให้ประสบการณ์ ให้ทักษะชีวิต และมีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากมาย อย่างเช่น ประเพณีรับน้องขึ้นดอยคำ ตอนแรกก็คิดว่าคงคล้าย ๆ รับน้องขึ้นดอยสุเทพ แต่จริงแล้วความรู้สึกมันต่างกันมาก รับน้องขึ้นดอยคำจะจัดตอนเทอม 2 ซึ่งแปลว่า เด็กปี 1 ก็จะสนิทกันแล้วทำให้บรรยากาศมันต่างกับตอนขึ้นดอยสุเทพมาก ๆ ที่เรายังไม่ค่อยรู้จักกัน ไหนจะมีพี่ ๆ คณะ มาคอยดูแล คอยจัดกิจกรรมให้ ไหนจะอาจารย์ที่ร่วมเดินไปกับเราจนถึงดอยคำ บรรยากาศมันเลยแสนจะอบอุ่น … กิจกรรมหลาย ๆ อย่างทำให้เรารู้สึกรักและผูกพันกับคณะไปอย่างไม่รู้ตัว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือ อาจารย์ในคณะ รับฟังและเอาใจใส่เรามาก ๆ สอนทักษะมากมายในการทำงาน และการใช้ชีวิตยังไงให้รอดในยุคสมัยนี้ อก.มช. จึงเป็นมากกว่าสถานที่ร่ำเรียน แต่เป็นสถานที่ที่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทยมากมาย พอเรียนจบก็อดหวนคิดถึงบรรยากาศเก่า ๆ ตอนเรียนแทบไม่ได้เลย ... อก.มช." .. รวีวัฒน์ จันทร์ต๊ะ 601310xxx

ทุนการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 1. ทุนขาดแคลน
 2. ทุนนักกิจกรรมดีเด่น
 3. ทุนนักกีฬาดีเด่น
 4. ทุนทำงาน

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 053-948208, 097-9646999
Youtube : AgroCMUOfficial
Line/Instagram : @agrocmu
Facebook : @agrocmu1
Website : www.agro.cmu.ac.th

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด