Last update: 7 ส.ค. 2566 , 13:34

 

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Nursing Science Program (Regular Program and International Program)

         การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีความเป็นพลเมืองโลก เป็นผู้ที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก นโยบายสุขภาพ รวมทั้งระบบบริการสุขภาพของประเทศและโลก และมีทักษะที่จำเป็นสอดคล้องและเท่าทันความก้าวหน้าของศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล มีสมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ มีภาวะผู้นำ สามารถตัดสินใจทางคลินิกและการจัดการ สามารถปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ มีความคิดริเริ่มในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสำนึกแห่งคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเน้นการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ

>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในทุกแผนการเรียน (ไม่รับสายอาชีพ)

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

  • เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ / สถานศึกษา / สถานประกอบการ
  • ประกอบอาชีพอิสระด้านการบริการสุขภาพที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือสาขาอื่น ๆ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
     ภาคการศึกษาปกติ               ภาคการศึกษาละ   25,000   บาท
     ภาคฤดูร้อน                        ภาคการศึกษาละ   15,000   บาท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
       นักศึกษาสัญชาติไทย
              ภาคการศึกษาปกติ         ภาคการศึกษาละ   50,000   บาท
              ภาคฤดูร้อน                  ภาคการศึกษาละ   22,000   บาท
       นักศึกษาต่างชาติ
              ภาคการศึกษาปกติ         ภาคการศึกษาละ   70,000   บาท
              ภาคฤดูร้อน                  ภาคการศึกษาละ   30,000   บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามรายละเอียดจากประกาศรับสมัครอีกครั้ง

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทำไมต้องพยาบาล มช.?

          ในระยะเวลา 4 ปี ของหลักสูตรนี้ คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งสร้าง CMU Smart Nurses ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ทั้งแนวกว้างและลึก ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และลงมือทำ ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว (Active Learning) โดยทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) และเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกความจริง (AR) ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนให้เกิดทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็น จัดให้มีสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนให้แก่นักศึกษาได้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และเสริมสร้างให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและเติบโตในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในทุกรายวิชา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ อีกทั้งยังได้มีการเสริมหลักสูตรอบรมการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น (ได้รับใบรับรองการอบรม) เพื่อให้มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตพยาบาล มช. สามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ ด้วยความสามารถการทำงานในระดับสากล (Global Employability)

การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ

ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ

เรื่องราวนักศึกษา

เรื่องเล่า...จากรุ่นพี่

         นายสุรชาติ ดวงรัตน์ (โทนี่) กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ในการเข้าไปมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญของการประชุมระดับโลก ภายใต้หัวข้อในครั้งนี้คือ Nurses together: a force for global health โดยมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาพยาบาลจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 134 ประเทศร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ ทักษะทางการพยาบาล แนวคิดอันสร้างสรรค์ รวมทั้งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละประเทศ ซึ่งในการประชุมมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของโลกด้านการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมการพยาบาล และ สาขาอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมที่ท้าทายประชาคมโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างกัน ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาแนวปฎิบัติทื่ดีทางการพยาบาล และ ทำให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อด้านการเรียนและประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลในอนาคต

ผู้เขียน :  นายสุรชาติ ดวงรัตน์ (โทนี่) รหัสประจำตัวนักศึกษา 641215034
             นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ข้อมูล Q&A

Q: สมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ต้องจบแผนการเรียนอะไร
A: แผนการเรียนใดก็ได้ค่ะ ในหลักสูตรสามัญชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึงจบ ม.6 จากโรงเรียนปกติ หรือจบ ม.6 จาก กศน. ก็สมัครได้ ยกเว้นจบสายอาชีพมา ไม่สามารถสมัครได้ค่ะ

Q: เรียนจบแล้วต้องใช้ทุนหรือไม่ หรือมีงานรองรับไหม
A: เรียนจบที่นี่ ไม่มีการใช้ทุนค่ะ น้องๆ สามารถเลือกทำงานตามสถานพยาบาลต่างๆ ได้เอง โดยก่อนจบการศึกษา จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบปะกับสถานพยาบาลต่างๆ มากมาย ให้เลือกสมัครได้ตามความสนใจค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
E-mail : academic.fon@gmail.com , fon.edu@cmu.ac.th
โทรศัพท์ :  053-935025 , 053-949078 ต่อ 11
เว็บไซต์ : www.nurse.cmu.ac.th
Facebook : www.facebook.com/nursecmu

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะพยาบาลศาสตร์

  • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด