Last update: 31 ส.ค. 2565 , 16:14

 

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Nursing Science Program (Regular Program and International Program)

         การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) เป็นหลักสูตร 4 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลให้เป็นพยาบาลวิชาชีพยุคใหม่ที่พร้อมไปด้วยทักษะแห่งอนาคต ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นพลเมืองโลก และเป็นผู้ที่มีกรอบความคิดแบบเติบโต (growth mindset) สามารถประกอบอาชีพในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ คือ การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยตามมาตรฐานวิชาชีพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถให้บริการสุขภาพในระบบบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ มีหน้าที่เสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเอง และชุมชน เชื่อมโยงปัญหาความเจ็บป่วยสู่การป้องกันและการรักษาโดยเน้นความสำคัญของมิติทางสังคม วัฒนธรรม ของการพัฒนาสุขภาพประชาชนกับการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน สำหรับระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทสำคัญในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยใช้ทักษะของการประเมินขั้นสูง สามารถจัดการปัญหาฉุกเฉินและวิกฤติของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการและประสานงานในทีมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพของผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยหรือผู้ดูแล พัฒนามาตรฐานการพยาบาลและนวัตกรรมการพยาบาล พิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยและครอบครัว รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

  • เป็นพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพ โดยปฏิบัติงานในสถานบริการด้านสุขภาพทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง หน่วยงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ เช่น โรงงาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
  • ประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
  • ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอาจารย์ในวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการอิสระ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
     ภาคการศึกษาปกติ               ภาคการศึกษาละ   20,000   บาท
     ภาคฤดูร้อน                        ภาคการศึกษาละ   10,000   บาท

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
1) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
              ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา     20,000   บาท
              ค่าประกันของเสียหาย                200   บาท
2) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
       นักศึกษาสัญชาติไทย
              ภาคการศึกษาปกติ         ภาคการศึกษาละ   45,000   บาท
              ภาคฤดูร้อน                  ภาคการศึกษาละ   22,000   บาท
       นักศึกษาต่างชาติ
              ภาคการศึกษาปกติ         ภาคการศึกษาละ   65,000   บาท
              ภาคฤดูร้อน                  ภาคการศึกษาละ   30,000   บาท

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทำไมต้องพยาบาล มช.?

          ในระยะเวลา 4 ปี 8 ภาคการศึกษาของหลักสูตรนี้ คณะพยาบาลศาสตร์มุ่งสร้าง CMU Smart Nurses ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ทั้งแนวกว้างและลึก ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และลงมือทำ ด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว (Active Learning) โดยทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) และเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกความจริง (AR) ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนให้เกิดทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็น จัดให้มีสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนให้แก่นักศึกษาได้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และเสริมสร้างให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและเติบโตในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในทุกรายวิชา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และสามารถทำงานเป็นทีมได้ อีกทั้งยังได้มีการเสริมหลักสูตรอบรมการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น (ได้รับใบรับรองการอบรม) เพื่อให้มีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตพยาบาล มช. สามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ ด้วยความสามารถการทำงานในระดับสากล (Global Employability)

การันตีด้วยรางวัลคุณภาพ

ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย รหัสประจำตัวนักศึกษา 3412049 สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538) ได้รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2564

เรื่องราวนักศึกษา

  • นักศึกษาพยาบาล มช. รับรางวัลผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล (ดีเยี่ยมและดีมาก) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมการพยาบาล ครั้งที่ 1 (The 1st National Clinical Reasoning in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022) จัดโดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • นางสาวดารณี วรรณเวก รหัสประจำตัวนักศึกษา 611215005 นางสาวปนัสยา ลิ้มสิริ รหัสประจำตัวนักศึกษา 611215008 และ นางสาวพิชชากร วีระศรีนารา รหัสประจำตัวนักศึกษา 611215014 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลระดับดีมาก ประเภทผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลจากการนำเสนอผลงาน เรื่อง "นวัตกรรมเครื่องนวดกดปุ๊บ คลายปั๊บ"
  • นางสาวปลายฟ้า พื้นม่วง รหัสประจำตัวนักศึกษา 611210063 นางสาวพัชราภรณ์ มีแจ้ รหัสประจำตัวนักศึกษา 611210075 และ นางสาวอรกัญญา ทนันชัยชุมภู รหัสประจำตัวนักศึกษา 611210128 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง "Nifty Heady Band"

เรื่องเล่า...จากรุ่นพี่

          การเข้าเรียนไม่ใช่ก้าวแรกของชีวิต แต่เป็นก้าวแรกของช่วงชีวิตวัยรุ่น ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาในบ้านสีแสดรั้วสีม่วง หรือคณะพยาบาลศาสตร์ เราก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปตลอดกาลค่ะ ดิฉันนางสาวศศิภาดา วังหลัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งแรกที่ดิฉันได้ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดิฉันได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรุ่นพี่ ได้รับความใส่ใจจากอาจารย์ ทำให้การปรับตัวในการเป็นนักศึกษาไม่ได้ยากเลย นอกจากรุ่นพี่ อาจารย์ และสังคมของมหาวิทยาลัยจะอบอุ่นแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยและคณะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทำให้การศึกษาไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นหอสมุดที่รวมหนังสือไว้หลากหลายประเภท อีกทั้งยังมีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้ค้นคว้า ระบบการเรียนที่เข้าถึงง่าย ติดตามง่าย และมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เราได้พัฒนาตนเอง การที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ดิฉันสามารถพัฒนาทั้งด้านความรู้ จิตใจ และศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของดิฉันในการได้เป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังว่าทุกคนจะได้มีโอกาสมาสัมผัสความประทับใจเหล่านี้ค่ะ
ผู้เขียน : นางสาวศศิภาดา วังหลัง รหัสประจำตัวนักศึกษา 621210125
            นายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
E-mail : academic.fon@gmail.com , fon.edu@cmu.ac.th
โทรศัพท์ :  053-935025 , 053-949078 ต่อ 11
เว็บไซต์ : www.nurse.cmu.ac.th
Facebook : www.facebook.com/nursecmu

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะพยาบาลศาสตร์

  • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด