Last update: 2 พ.ย. 2566 , 11:38

 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

          คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการสอนแก่นักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ รวม 4 สาขาวิชาวิชาชีพดังนี้คือ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชากายภาพบำบัด
          การเรียนในคณะเทคนิคการแพทย์ ต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นหลัก ดังนั้น นักเรียนที่จะเลือกเรียนคณะนี้ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ สนใจทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นสำคัญ นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ในการศึกษาอย่างมาก จึงจะสามารถศึกษาสำเร็จตามหลักสูตรได้
          วิชาชีพในคณะเทคนิคการแพทย์แต่ละสาขาวิชา ใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี โดยในช่วงแรกเป็นการศึกษาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการศึกษาในช่วง 3 ปีหลัง ซึ่งเป็นการศึกษาด้านวิชาชีพ นักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งในห้องปฏิบัติการและการฝึกภาคสนาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
          >> เป็นวิชาชีพที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยวินิจฉัย ติดตามอาการและติดตามผลการรักษาโรค เช่น การตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ ส่วนประกอบ และหน้าที่ของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดในผู้ป่วย การตรวจหาสารต่าง ๆ ในเลือดและของเหลวจากร่างกาย โดยวิธีทางเคมี เช่น การตรวจความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดและปัสสาวะในผู้ป่วยเบาหวาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการตรวจหาเชื้อก่อโรค เช่น เชื้อแบคทีเรียไวรัส หรือเชื้อราจากสิ่งส่งตรวจบริเวณที่เกิดโรค และการตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อต่าง ๆ ตลอดจนถึงงานบริการโลหิต เช่น การตรวจหมู่เลือด และการตรวจความเข้ากันได้ของเลือดและเนื้อเยื่อ
          >> รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร   http://education.ams.cmu.ac.th/edserv-ams/edserv-course-mt.php
          >> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา :  สายวิทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค
          >> รังสีเทคนิค เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีการใช้เครื่องมือทางรังสีหรือสารกัมมันตรังสี เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย การสร้างภาพตัดขวางแบบ 3 มิติ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) หรือ เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) การตรวจวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายโดยอาศัยการสร้างภาพและวัดค่าปริมาณรังสีที่แผ่ออกมาจากร่างกายผู้ป่วย ที่ได้รับสารเภสัชรังสี (Radiopharmaceuticals) เข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งการใช้สารเภสัชรังสีที่เฉพาะเจาะจงกับอวัยวะเป้าหมายในการให้การรักษา และการฉายรังสีด้วยเครื่องกำเนิดรังสีพลังงานสูงเพื่อรักษามะเร็ง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังทำหน้าที่ในการป้องกันอันตรายจากรังสีให้แก่ตนเอง  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให้สามารถใช้รังสีทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
          >> หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ประกอบด้วยการเรียนการสอนทั้งในภาคบรรยาย และปฏิบัติการ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ทั้งด้านวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
          >> รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร   http://education.ams.cmu.ac.th/edserv-ams/edserv-course-rt.php
          >> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : สายวิทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
          >> กิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าสามารถช่วยให้ผู้รับบริการทุกช่วงวัยทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทำได้ตั้งแต่   การส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ การรับรู้ การเรียนรู้ พัฒนาการ และผู้สูงวัย ให้สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าและความหมาย  รวมถึง การประยุกต์และดัดแปลงกิจกรรมและบริบท-สิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการสามารถทำกิจกรรมที่อยากทำ จำเป็นต้องทำและคาดหวังที่จะทำ โดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด อันจะนำไปสู่การมีภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสมดุลในการทำกิจกรรม ถือเป็นเป้าหมายสูงสุด การบริการที่สำคัญอื่น ๆ อาทิ การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การบำบัดเด็กออทิสติก รวมไปถึง การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอัมพาตทุกประเภท การออกแบบและจัดทำเครื่องดามมือ การกระตุ้นการดูด-กลืน การส่งเสริม ป้องกันและบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
          >> รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร   http://education.ams.cmu.ac.th/edserv-ams/edserv-course-ot.php
          >> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา :  สายวิทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชากายภาพบำบัด
         >> กายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัด การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของบุคคลที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวอันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะของโรคหรือความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต ผู้ป่วยเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนบุคคลทั่วไปและนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บทางการกีฬา โดยใช้วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด เช่น การออกกำลังกายเพื่อรักษา การฝึกการเคลื่อนไหวและการทรงตัว การดัดดึงข้อต่อ การบำบัดด้วยน้ำ การรักษา ด้วยความร้อน/ความเย็น และการใช้เครื่องมือกายภาพบำบัด เช่น คลื่นเหนือเสียง (ultrasound) เครื่องกำเนิดความร้อนลึกด้วยคลื่นสั้น (shortwave) เครื่องผลิตแสงเลเซอร์ (power laser) เครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้า (electrical stimulator) เป็นต้น
          >> รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร   http://education.ams.cmu.ac.th/edserv-ams/edserv-course-pt.php
          >> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา :  สายวิทย์ 

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่เลือกเรียน ดังนี้
          - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ---->  วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
          - สาขาวิชารังสีเทคนิค            ---->   วท.บ.(รังสีเทคนิค)
          - สาขาวิชากิจกรรมบำบัด       ---->   วท.บ.(กิจกรรมบำบัด)
          - สาขาวิชากายภาพบำบัด       ---->  วท.บ.(กายภาพบำบัด)

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
          หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักเทคนิคการแพทย์ซึ่งผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตร และงานธนาคารเลือดของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสถาบันทางการแพทย์ทั้งของรัฐบาลและเอกชนในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ตามที่สถาบันนั้นๆ ได้กำหนดตำแหน่งเอาไว้เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนการวินิจฉัยโรค ติดตามอาการ ติดตามผลการรักษาโรค เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทางนิติเวชศาสตร์ด้วยการตรวจชันสูตร นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการรักษาภาวะมีบุตรยาก หรือทำหน้าที่ในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น โรงงานผลิตนม และผลิตภัณฑ์จากนม โรงงานผลิตเครื่องสำอาง เป็นต้น หรือปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในฐานะนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ สามารถทำงานในบริษัท  หรือดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหรือซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือศึกษาต่อในขั้นสูง เพื่อหา ความชำนาญเฉพาะทางจนถึงระดับปริญญาเอกได้ เช่น ศึกษาในสาขาเทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ชีวเคมี เภสัชวิทยา นิติเวชศาสตร์ อณูพันธุศาสตร์ เป็นต้น 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
          ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคสามารถยื่นคำขอเพื่อสมัครสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณะสุข เพื่อประกอบวิชาชีพเป็น นักรังสีเทคนิคหรือนักรังสีการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นเจ้าของสถานประกอบการคลินิครังสีเทคนิค สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านรังสีและนิวเคลียร์ ในสถาบันวิจัยและหน่วยงานกำกับดูแลทางรังสีเพื่อทำงานวิจัยและกำกับดูแลสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีการใช้รังสี รวมทั้งการตรวจวัดรังสีรังสีปนเปื้อนและรังสีในสิ่งแวดล้อม อาทิ ซีเซียม-137 (Cs-137) โพแทสเซียม-40 (K-40) อนุกรมยูเรเนียม (U-238) อนุกรมทอเรียม (Th-232) เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้การฝึกอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางรังสี ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ที่ถูกต้องแม่นยำ และสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาได้หลากหลายด้าน เช่น สาขาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรังสีและนิวเคลียร์ เป็นต้น

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
          ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์ยื่นคำขอเพื่อรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัดจากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบวิชาชีพเป็น นักกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลจิตเวช ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สถานดูแลเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ คลินิกกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานส่งเสริม ป้องกัน บำบัดฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน ทำงานเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางกิจกรรมบำบัด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ วิจัย หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
          เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สามารถสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด จากนั้นสามารถประกอบวิชาชีพได้ดังนี้ คือ
          1. เป็นนักกายภาพบำบัดทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
          2. เป็นนักกายภาพบำบัดอิสระ โดยสามารถเปิดคลินิกกายภาพบำบัดได้
          3. เป็นนักกายภาพบำบัดหรือเป็นผู้ให้แนะนำ (advisor) ในสถานดูแลสุขภาพต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพ สปาและความงาม ศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย (Fitness Center) หรือ สโมสร/สมาคมกีฬา
          4. เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องศึกษาต่อในระดับบัณฑิต เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยและอาจารย์
          5. ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และอาจารย์

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ทุกหลักสูตรของคณะเทคนิคการแพทย์ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2567)
- ภาคปกติ      ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
- ภาคฤดูร้อน  ภาคการศึกษาละ 12,500 บาท

>> ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
     -


ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  www.reg.cmu.ac.th

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

>> นักศึกษาปัจจุบัน

          "นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Diamond Award ในงานประชุมวิชาการนักศึกษารังสีเทคนิค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566"
            นายกาณฑ์ นุ่นงาม รหัสประจำตัวนักศึกษา 621110177 และนางสาวพิมพ์พจี พงศ์สุขธน รหัสประจำตัวนักศึกษา 621110212 นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Diamond Award ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง “Resolution Enhancement for MRI using Deep Learning Approach” โดยมี อาจารย์ ดร.อุเทน ยะราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการนักศึกษารังสีเทคนิค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 “3rd RT PCCMS Undergraduate Research Conference 2023” จัดโดย โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 

 >> ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์

          "รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาวิชาการ/วิจัย” 
            ศ.ดร.ทนพญ.ปรียานาถ วงศ์จันทร์  ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่  ได้รับรางวัล “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขาวิชาการ/วิจัย” จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โดยได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 45 (The 45th Annual Conference of The Association of Medical Technology of Thailand; ACMTT 2023) ณ ICON SIAM กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-935075   086-4615682
เว็บไซต์ :  www.ams.cmu.ac.th  
Facebook :  https://www.facebook.com/amscmu

 

ดาวน์โหลด PDF:

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร หรือ TCAS ของคณะ