Last update: 8 ส.ค. 2566 , 09:30

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 6 ปี การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery : D.D.S)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่สามารถค้นพบความสนใจของตนเอง เพื่อกำหนดแนวทางในการไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปและผู้ที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งทักษะด้านวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้ด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ และการพัฒนาความเป็นวิชาชีพตลอดหลักสูตร ทั้งในระดับพรีคลินิกและคลินิก
    - โครงสร้างแผนการศึกษาโดยกำหนดให้ชั้นปีที่ 1 - 2 เป็นแบบ Semester และชั้นปีที่ 3 - 6 เป็นแบบ Yearly
    - ในชั้นปีที่ 1 จะได้เริ่มเรียนกระบวนวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวิชาชีพได้เร็วขึ้น
    - หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ประกอบด้วยหมวดวิชา ดังนี้ ศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ทักษะพื้นฐานทางทันตกรรมในห้องปฏิบัติการ ศาสตร์ทางทันตแพทย์และการแพทย์แบบบูรณาการ ฟันและโครงสร้างที่รองรับ การจัดการสันเหงือกว่าง ทันตกรรมสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ทันตสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรม และความเป็นวิชาชีพทันตแพทย์
    - เริ่มฝึกปฏิบัติงานคลินิกทางทันตกรรมหัตถการและปริทันตวิทยาเบื้องต้น ตั้งแต่ช่วงท้ายของชั้นปีที่ 3 และเป็นแบบทันตกรรมพร้อมมูลตลอดหลักสูตรในชั้นปีที่ 4 - 6 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ วางแผนในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ไม่มองผู้ป่วยเป็นชิ้นงานที่แยกกัน ซึ่งจะตรงกับการปฏิบัติงานรักษาทางทันตกรรมจริงภายหลังสำเร็จการศึกษา
    - หลักสูตรจะเน้นให้ผู้เรียนเริ่มพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 - 6 เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางทันตกรรม และพัฒนานำผลงานไปต่อยอดและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
    - ก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรจะให้ผู้เรียนได้เรียนกระบวนวิชาเส้นทางอาชีพที่สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการประกอบอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถบรรจุนักศึกษาทันตแพทย์คู่สัญญาเข้ารับราชการได้
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : 
TCAS 1 : ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) และผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในประเทศไทย (ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ) และต่างประเทศ 
TCAS 2 และ TCAS 3 ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

  • ทันตแพทย์ในระบบราชการ
  • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
  • ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน
  • นักวิจัย
  • ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
  • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านทันตกรรม

ค่าเล่าเรียน

• ค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2
         อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา    20,000 บาท/ภาคการศึกษา
• ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน
         อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา    10,000 บาท/ภาคการศึกษา
• ค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปีที่ 3
         อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา     80,000 บาท/ปีการศึกษา
• ค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6
         อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา    100,000 บาท/ปีการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

การสมัครเข้าศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มี 3 ประเภท ได้แก่
    รอบที่ 1   การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงการรับผู้ที่มีความสามารถ
                  พิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รอบที่ 2   การรับแบบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    รอบที่ 3   การสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
                  ประเทศไทย (กสพท.)
รายละเอียดสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ข่าวประชาสัมพันธ์

     คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์กระบวนวิชา CMU-Mooc : "A train to Dentistry, CMU โดยมีวัตถุประสงค์กระบวนวิชา คือ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอาชีพทันตแพทย์ การเรียนในวิชาทันตแพทย์และรวมถึงโอกาส การทำงานในอนาคต และเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำ portfolio ในการสมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโอกาสทองให้น้อง ๆ ได้ลองเรียนฟรี เรียนจริงแบบนักศึกษาทันตะ" ในเนื้อหาของรายวิชานี้จะครอบคลุมในเรื่องการสร้างความเข้าใจวิชาชีพทันตแพทย์ โดยจะเป็นการอธิบาย เล่าเรื่อง แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้รู้จักทันตแพทย์ในหลายแง่มุม ทั้งในด้านของการทำงานรักษาผู้ป่วยที่หลากหลาย รวมไปถึงการทำงานในด้านอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ในเนื้อหาจะมีการสอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพเพิ่มเติม และเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย น้อง ๆ ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ https://mooc.cmu.ac.th/th/course/c5f794ce-e5e9-416d-84e4-747a938c534d

เรื่องเล่าจากตัวแทนรุ่นพี่ในคณะ

      สวัสดีค่ะ พี่ชื่อ นทพ.ไอริณ วงษ์กิจพัฒนา หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พี่ใหม่ ค่ะ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวลากว่าห้าปีกว่าแล้วนะคะที่พี่ได้มาอยู่ในรั้ว มช. ของเรานี้ เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนที่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่อาจจะรู้สึกกังวลกับการมาเรียนไกลบ้าน จะอยู่คนเดียวไหวไหม เหงาไหม เรียนยากไหม ในฐานะอีกคนที่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่เช่นกัน พี่ก็เคยกังวลไม่ต่างจากน้อง ๆ แต่เมื่อได้มาลองใช้ชีวิตในรั้ว มช. แห่งนี้แล้ว ก็พบว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าที่คิดเอาไว้มาก หลายคนอาจจะห่วงเกี่ยวกับการปรับตัว แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไป เพราะเรายังมีรุ่นพี่ เพื่อน ๆ และอาจารย์ทุกคน คอยให้คำแนะนำกับทุกปัญหาที่ไม่จำกัดเพียงแค่เรื่องเรียน
       นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีกิจกรรมมากมายที่จัดเพื่อนักศึกษา เช่น งานรำวงคณะต่าง ๆ กิจกรรมการแข่งกีฬา งานดนตรี งานวิชาการ และอื่น ๆ อีกมากมาย เชื่อว่าจะต้องมีกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจของน้อง ๆ ไม่มากก็น้อย และจังหวัดหวัดเชียงใหม่เองก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายครบรส ไม่ว่าจะเป็นสายธรรมชาติ สายคาเฟ่ สายกิน หรือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย พี่เชื่อว่า การเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะให้อะไรกับน้อง ๆ มากกว่าความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพ น้องจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิต มิตรภาพ และประสบการณ์ใหม่ ๆ และสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ ก็ต้องยอมรับว่า มันไม่ได้สบายหรือง่ายไปหมด แต่เชื่อพี่นะคะว่า หากเรามีความตั้งใจแล้ว มันไม่ยากเกินความสามารถของเราแน่นอน หวังว่าเราจะมีโอกาสได้มาพบกันนะคะ ^^

นทพ.ไอริณ วงษ์กิจพัฒนา
นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ : 053-944477 , 053-944476
โทรสาร :  053-222844 , 053-944483
เว็บไซต์ :  www.dent.cmu.ac.th  
Facebook : งานบริการการศึกษาฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะทันตแพทยศาสตร์

  • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด