Last update: 31 ส.ค. 2565 , 16:11

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  
          เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการนำเอาหลักวิทยาการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักการจัดการด้านธุรกิจเกษตร ตลอดจนวิทยาศาสตร์เกษตร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตรของประเทศให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเหตุผล
ที่จะใช้ความรู้ความสามารถช่วยในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศให้ก้าวหน้าและมั่นคง นำพาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
จุดเด่นของหลักสูตร
1.  หลักสูตรเทียบเท่า 2 ปริญญา คือ ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและปริญญาทางเศรษฐศาสตร์

2.  หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือธุรกิจเกษตร
3.  หลักสูตรมีโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาทั้งในกระบวนวิชาและโครงการพิเศษตลอดหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
          เป็นหลักสูตรที่นำหลักวิชาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการเชิงระบบ ตลอดจนมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาทางการเกษตรในทิศทางที่นำไปสู่ความยั่งยืน กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตรในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคม

          จุดเด่นของหลักสูตร
1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานทางการเกษตรและเลือกเรียน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญได้ถึง 7 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเอกพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

2. หลักสูตรเน้นหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเชิงระบบ เพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรมีการสร้างการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ สังคม และวัฒนธรรม ผ่านการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
          เป็นหลักสูตรที่นำหลักวิทยาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดการเชิงระบบ ตลอดจนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาการผลิตทางปศุสัตว์และสัตว์น้ำในทิศทางที่นำไปสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของสังคมนำไปสู่การพัฒนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำของประเทศ

          จุดเด่นของหลักสูตร
1. ประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง 

2. หลักสูตรรองรับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล


เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 

  • รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ด้านธุรกิจ ธุรกิจเกษตร และด้านการเกษตร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • อาชีพส่วนตัว เช่น ผู้ประกอบการทางด้านการผลิต การตลาด การขนส่ง การเก็บรักษาและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร
  • บริษัทเอกชนในส่วนของพนักงานด้านการวางแผนการผลิต การตลาด การขนส่ง การเก็บรักษาและแปรรูป พนักงานบริษัทส่งออกสินค้าเกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร รวมทั้งเป็นนายธนาคารพาณิชย์และนายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

  • ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เช่น การทำสวน การทำไร่ การเพาะเลี้ยงแมลงที่ใช้บริโภคและแมลงอาหารสัตว์ การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีเกษตร บริษัทเพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการกำจัดแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูในอาคารบ้านเรือน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร
  • รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการเกษตร
  • บริษัทเอกชน เป็นนักเกษตรประจำฟาร์ม นักเกษตรประจำสวน พนักงานในโรงคัดบรรจุ พนักงานบริษัทส่งออกสินค้าเกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  • วิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการใด ๆ ต่อสัตว์เลี้ยงและกระบวนการ เพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ การผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ การปรับปรุงบํารุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการกำเนิดสัตว์ การประกวดปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ การจัดการด้านอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์ และให้รวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลทำให้สัตว์แข็งแรงสมบูรณ์และให้ผลผลิต
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ เช่น การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฟักไข่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงงานอาหารสัตว์ การดำเนินธุรกิจบริษัท จำหน่ายอาหารและอาหารเสริมของสัตว์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ธุรกิจการส่งออกทางด้านปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ
  • นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย พนักงานส่งเสริมด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตว์น้ำ ครู อาจารย์ นักวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ ในหน่วยงานของราชการ สถาบันการศึกษา เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานทหาร กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ธนาคารที่เกี่ยวกับด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตร และองค์การพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น


ค่าเล่าเรียน

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ

ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 ท่าน
1. นายดวงมนู ลีลาวณิชย์ นักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. รุ่นที่ 12 รหัส 188029 ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200       
E-mail : eduagricmu@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-944641-4 ต่อ 111-114     
โทรสาร : 053-944666     
เว็บไซต์ : www.agri.cmu.ac.th
Facebook : www.facebook.com/PrAgricultureCMU
Line: @agricmu

Twitter : @agricmu (เกษตร มช.)

ดาวน์โหลด PDF:

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร หรือ TCAS ของคณะ