Last update: 8 ส.ค. 2566 , 10:34

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

          เป็นหลักสูตรที่นำหลักวิชาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการเชิงระบบ ตลอดจนมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาทางการเกษตรในทิศทางที่นำไปสู่ความยั่งยืน กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตรในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานทางการเกษตรและเลือกเรียน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญได้ถึง 7 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเอกพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ กีฏวิทยา โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
2. หลักสูตรเน้นหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเชิงระบบ เพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. หลักสูตรมีการสร้างการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ สังคม และวัฒนธรรม ผ่านการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง

>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

          เป็นหลักสูตรที่นำหลักวิทยาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การจัดการเชิงระบบ ตลอดจนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาการผลิตทางปศุสัตว์และสัตว์น้ำในทิศทางที่นำไปสู่ความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของสังคมนำไปสู่การพัฒนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำของประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ประกอบไปด้วย 2 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง
2. หลักสูตรรองรับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล

>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร

          หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิต นักเศรษฐศาสตร์เกษตรที่เข้าใจบริบทการเกษตรเชิงธุรกิจ และนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรที่คำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นบัณฑิตผู้มีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์แบบองค์รวม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้มีทักษะในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อวางแผน ตัดสินใจ และจัดการทรัพยากรการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economic Model) และเป็นบัณฑิตที่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรของภาครัฐและเอกชน หรือเพื่อประกอบอาชีพอิสระ

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรเทียบเท่า 2 ปริญญา คือ ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร และปริญญาทางเศรษฐศาสตร์
2. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือธุรกิจเกษตร
3. หลักสูตรมีโครงการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาทั้งในกระบวนวิชาและโครงการพิเศษตลอดหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริง 

>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

 • ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เช่น การทำสวน การทำไร่ การเพาะเลี้ยงแมลงที่ใช้บริโภคและแมลงอาหารสัตว์ การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีเกษตร บริษัทเพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการกำจัดแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูในอาคารบ้านเรือน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร
 • รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการเกษตร
 • บริษัทเอกชน เป็นนักเกษตรประจำฟาร์ม นักเกษตรประจำสวน พนักงานในโรงคัดบรรจุ พนักงานบริษัทส่งออกสินค้าเกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 • วิชาชีพที่เกี่ยวกับการจัดการใด ๆ ต่อสัตว์เลี้ยงและกระบวนการ เพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ การผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ การปรับปรุงบํารุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการกำเนิดสัตว์ การประกวดปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ การจัดการด้านอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์ และให้รวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลทำให้สัตว์แข็งแรงสมบูรณ์และให้ผลผลิต
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ เช่น การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฟักไข่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงงานอาหารสัตว์ การดำเนินธุรกิจบริษัท จำหน่ายอาหารและอาหารเสริมของสัตว์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ธุรกิจการส่งออกทางด้านปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ
 • นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย พนักงานส่งเสริมด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์/สัตว์น้ำ ครู อาจารย์ นักวิชาการที่รับผิดชอบงานด้านการผลิตปศุสัตว์และ/หรือสัตว์น้ำ ในหน่วยงานของราชการ สถาบันการศึกษา เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โรงเรียน กรมอาชีวศึกษา กรมประชาสงเคราะห์ หน่วยงานทหาร กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ธนาคารที่เกี่ยวกับด้านสินเชื่อเพื่อการเกษตร และองค์การพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เป็นต้น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร 

 • ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (entrepreneur) เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งภาคความรู้ ทักษะ และเสริมประสบการณ์ในกลุ่มทักษะการบริหารธุรกิจที่จำเป็น โดยการวางแผนการบริหารจัดการ การใช้ระบบการตลาดนำการผลิตการขายสินค้าเกษตรในรูปแบบทั่วไป และการทำตลาดดิจิทัล รวมถึงนวัตกรรมการจัดการเกษตรสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่
 • เศรษฐกร (economist) เป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คล้ายนักวิจัย โดยมีขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงินขององค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ มีการเสนอแนะ วางแผนนโยบาย เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจและสังคม
 • นักวิจัย (researcher) เป็นผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
 • นักวิเคราะห์นโยบาย (policy analyst) เป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ประสานแผนประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจเกษตร
 • นักการตลาดเกษตร (agricultural marketer) เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ เพื่อการวางแผนทางกลยุทธิ์ในการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้สินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหนือกว่าคู่แข่งขันทางการค้า โดยอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณและจริยธรรม

ค่าเล่าเรียน

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566)

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

         สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์         
         สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องเล่าจากตัวแทนรุ่นพี่

สวัสดีครับ ผมชื่อ จิรายุทธ ภูวพูนผล ชื่อเล่น โจ้ อายุ 32 ปี เกษตร มช.รุ่น 44 รหัสนักศึกษา 500810111 สำหรับผมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคณะเกษตรศาสตร์ มช. นั้น น่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อผมอยู่ ม.5 ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ซึ่งผมได้มีโอกาสมาทัศนศึกษา ได้เจอท่าน ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังสี ได้แนะนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่น่าจะทำให้เราสร้างอาชีพนี้ได้ในอนาคต จึงตัดสินใจสอบโควตาเข้าเรียนที่คณะเกษตรศาสตร์ มช. และก็ได้เข้าเรียนที่คณะนี้ โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ได้เล่าเรียนอยู่ที่นี่ ก็ได้สร้างความผูกพัน ความทรงจำและความประทับใจให้ผมมากมายเกินกว่าจะอธิบายได้หมด แต่ผมจะขอเล่าให้ฟังคร่าว ๆ เผื่อน้องรุ่นใหม่ ๆ สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาในที่แห่งนี้
ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าไปที่เกษตร มช. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมรับน้อง การเต้น การร้องเพลง การเล่นกีฬา และสุดท้าย คือ การเรียน เราชอบอยู่กับเพื่อน ๆ เลยชอบทำกิจกรรมที่คณะจัดไว้ให้ ซึ่งผมเข้าชมรมวอลเล่ย์บอล ซ้อมวันละ 6-8 ชม. หลาย ๆ คืนที่เราสลับกับเพื่อน ๆ นอนเฝ้าสนาม เพราะสนามมีน้อยมาก นอนบนพื้นปูน มีหมอนกับผ้าห่ม นอนดูดาว ก็สนุกดีครับ แต่ละวันก็เข้าเรียนบ้าง โดดเรียนบ้าง โชคดีหน่อยที่เวลาเข้าเรียนก็เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนมากพอสมควร ผ่านไป 2 เดือน มีกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยสุเทพ ก็เดินบ้าง วิ่งบ้าง ร้องเพลงบ้าง แบกเพื่อนบ้าง มีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วขับรถร้องเพลงกล่อมตลอดทาง เราก็สามารถเดินไหวทั้งขาขึ้นและขาลง ตอนปี 1 มีงาน 4 จอบแห่งชาติ เราในฐานะเด็กปี 1 ก็ต้องเอาแรงช่วยคณะ โดนจัดไปเป็นคนแบกเสลี่ยงของโชว์ คณะเกษตร มช. ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มาก และเป็นครั้งแรกของชีวิตที่ได้อยู่ในหนึ่งของมหกรรมงานแสดงโชว์ครับ เราร่วมหลายกิจกรรมอื่น ๆ กับเพื่อน ๆ ในรุ่น จนพวกเราสะสมตัวอักษร SOTUS ได้ครบ และได้รับเป็นน้องคณะเกษตร มช. แบบเต็มตัว ซึ่งอาศัยระยะเวลายาวนานนับเกือบปี ถือเป็นรุ่นที่รับน้องนานมาก ๆ แต่ก็สนุกดีครับ สำหรับการเรียนเราก็ยังมุ่งมั่นเสมอไม่ได้ทิ้ง เสียอย่างเดียวคือ บางทีร่างกายไม่ไหวก็ขาดเรียนไปเลย จนกระทั่งได้เลือกเรียนสาขาวิชาพืชสวน ตอนนั้นอาจารย์พาไปดูงานด้านการเกษตรในที่ต่าง ๆ มากมาย เราก็ได้ศึกษาและเก็บเกี่ยวความรู้เผื่อว่า วันนึงเราจะนำไปประกอบอาชีพได้ โครงการหลวงหนองหอยเป็นที่ที่ชอบมาก ๆ ไปดูงานปลูกพืชผักบ่อยมาก ๆ จนถึงปี 4 ได้มางาน 4 จอบที่ลาดกระบัง พวกเรานั่งรถไฟมากันเป็นคณะ จำได้ว่าทั้งร้อง ทั้งดื่ม สนุกสนานกันมาก ๆ ตอนอยู่บนรถไฟ ผมเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะประธานสโมสรฝ่ายกีฬา อีกส่วนนึงที่เพื่อน ๆ มอบหมายให้เป็นประธานชมรมพืชสวน ผมได้ชวนเพื่อน ๆ ปลูกผักนอกเวลาเรียน หารายได้พิเศษ และพวกเราก็ได้เงินมาก้อนนึงและเงินส่วนตัวของทุกคนส่วนนึง เราพากันไปทัศนศึกษาตั้งแต่สุพรรณบุรีไปจนถึงชุมพร ตลอดทริปนี้พวกเราทั้งสนุกสนาน ได้ความรู้ และสร้างความผูกพันกับเพื่อน ๆ ที่สำคัญได้ไปปาร์ตี้ริมทะเลกับเพื่อน ๆ ก่อนที่จะเรียนจบ
ผมเรียนจบที่เกรดเฉลี่ย 3.76 เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จริง ๆ แล้วอย่างที่บอก 70% ผมทำกิจกรรมกับคณะ เคล็ดลับของผม คือ เวลาเข้าเรียนต้องเข้าใจและช่วงก่อนสอบ 7 วัน ผมจะงดกิจกรรมและตั้งใจอ่านหนังสือให้ครบทุกวิชาที่จะสอบ หลังจากเรียนจบผมก็สานฝันที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ ม.5 คือ หุ้นกับเพื่อนรักอีก 2 คน ชื่อ อู๋กับต้อง เริ่มทำสวนผักสลัดเล็ก ๆ บนพื้นที่ 1 ไร่ เมื่อปี 2554 ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูก พยายามเพิ่มมูลค่าของผักที่เราปลูก จนได้เปิดร้านคาเฟ่เล็กหน้าสวน ชื่อร้าน สวนผัก โอ้กะจู๋ ใช้ไม้เก่ามาทำเป็นอาคารนั่งทานสลัด มีที่นั่งประมาณ 20 ที่นั่ง ค่อยปรับ ค่อย ๆ พัฒนา มาตลอดระยะเวลา 10 ปี จนปัจจุบัน เราขยายสาขาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพ จำนวน 18 สาขา
ต้องขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณคณาจารย์ ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้ความรู้และโอกาสต่าง ๆ ให้เราได้ฝึกฝนประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเรียนครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200       
E-mail : eduagricmu@gmail.com
โทรศัพท์ : 053-944641-4 ต่อ 111-114     
โทรสาร : 053-944666     
เว็บไซต์ : www.agri.cmu.ac.th
Facebook : www.facebook.com/PrAgricultureCMU
Line: @agricmu

Twitter : @agricmu (เกษตร มช.)

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะเกษตรศาสตร์

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด