Last update: 31 ส.ค. 2565 , 16:09

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
         เรียนอะไรในวิศวกรรมโยธา...?
• เป็นสาขาวิชาที่เรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ได้แก่ การออกแบบอาคาร เขื่อนและการชลประทาน อุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน วัสดุเพื่อการก่อสร้าง ถนนและการจราจรขนส่ง
• มีเนื้อหาเพิ่มเติมที่ทันสมัยเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมราง และการวางแผนการเจริญเติบโตของเมือง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
          เรียนอะไรในวิศวกรรมไฟฟ้า...?
• ประยุกต์ความรู้ด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์เกี่ยวกับ สัญญาณ วงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม เพื่อพัฒนา ประดิษฐ์ แก้ไข ปัญหาทางวิศวกรรม นําไปสู่คุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น
• การเรียนจะแยกเป็น 2 แขนง ได้แก่
     o ไฟฟ้าสื่อสาร เน้นการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา เน้นหลักการการสื่อสารโทรคมนาคม การประมวลผลสัญญาณ การประมวลผลภาพ การออกแบบอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
    o ไฟฟ้ากำลัง เป็นการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เน้นการออกแบบระบบไฟฟ้า การผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแรงสูง เครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
          เรียนอะไรในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม...?
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่ใช้หลักการทางวิศวกรรม เคมี และชีววิทยา ในการหาวิธีการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
• ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมน้ำและอากาศเสีย การจัดการขยะ การเวียนใช้ทรัพยากร การกำจัดของเสียและสารอันตราย
• Global Issues เช่น ปัญหาน้ำดื่มที่ปลอดภัย โลกร้อน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
• การใช้ประโยชน์จากของเสีย เปลี่ยนรูปเป็น Products

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
          เรียนอะไรในวิศวกรรมเครื่องกล...?
• การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล เพื่อการออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน เรือ ระบบทำความร้อนและความเย็น ระบบการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น
• เรียนรู้หลักการพื้นฐานของหลักกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงาน
• ใช้หลักการพื้นฐานได้ดีพอกับความรู้อื่น ๆ ในงานภาคสนามเพื่อ
    o การออกแบบและวิเคราะห์ยานยนต์ อากาศยาน เรือ
    o ระบบทำความร้อนและความเย็น
    o ระบบการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์อุตสาหกรรม
    o หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
          เรียนอะไรในวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)...?
• การพัฒนาเทคโนโลยีในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งใช้องค์ความรู้ฐานเดียวกันทั่วโลก กอรปกับกระแส Globalization ทำให้ตลาดแรงงานเปิดกว้างมากขึ้น ในปัจจุบันวิศวกรไทยสามารถไปทำงานต่างประเทศได้ในหลายประเทศ จึงเสนอหลักสูตรนานาชาติเพื่อเตรียมวิศวกรให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติได้
• ปรัชญาของหลักสูตรเน้นการปูพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเข้มข้น ความคล่องตัวในการใช้ภาษาอังกฤษ และการสื่อสาร เป็นต้น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
          เรียนอะไรในวิศวกรรมอุตสาหการ...?
• การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ระบบการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
• การออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงวิธีการและมาตรฐานการทำงาน
• การวางแผน จัดการ และควบคุมวัสดุ คน เครื่องจักร และข้อมูลในการผลิตหรือการดำเนินงาน
• การจัดการ บริหาร และประกันคุณภาพ
• การประเมินและบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
          เรียนอะไรในวิศวกรรมเหมืองแร่...?
• Mine Planning and Design
• Mineral Processing
• Environment Monitoring and Rehabilitation
• Mineral Economics
• วิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ Petroleum, Geomechanic, Drilling and Blasting, GIS and Remote Sensing, Environmental Monitoring

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          เรียนอะไรในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์...?
• เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย อาทิเช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบประมวลสัญญาณภาพ/เสียง/วิดีโอ ระบบความฉลาดทางการคำนวณหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์ / เกม / แอนิเมชัน เป็นต้น
• บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นและเรียนรู้ได้เร็ว สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ)
          เรียนอะไรในวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย...?
• เป็นสาขาวิชาที่เกิดขึ้นจากความต้องการของตลาดปัจจุบัน เน้นการออกแบบระบบสารสนเทศและเครือข่าย เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นทักษะในการพัฒนา การจัดการและดูแลรักษาระบบสารสนเทศและเครือข่ายธุรกิจ/องค์กรทุกระดับ หลักสูตรนี้เน้นทักษะด้านการจัดการและการประยุกต์ใช้มากกว่าฮาร์ดแวร์ รวมถึงการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
• บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นและเรียนรู้ได้เร็ว สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
         เรียนอะไรในวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์...?
การเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์จะเป็นการเรียนในรูปแบบบูรณาการทักษะทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของหุ่นยนต์ แขนกล ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ นำไปสู่การออกแบบ การสร้าง และการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างหลากหลายตามความสนใจของตน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ
          เรียนอะไรในวิศวกรรมบูรณาการ...?
การเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาทางด้านวิศวกรรมได้หลากหลายสาขาตามความสนใจและความถนัดของตนเอง สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการจึงได้มุ่งเน้นการเรียนรู้ในแบบบูรณาการองค์ความรู้วิศวกรรมหลายแขนง ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ 5 อุตสาหกรรมหลัก ดังนี้ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 • การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง
 • ผู้ออกแบบ
 • ผู้ก่อสร้าง
 • ผู้ลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • วิศวกรดูแลระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารในองค์กรต่างๆ
 • วิศวกรดูแลควบคุมการผลิต ส่งจ่ายไฟฟ้า
 • วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้าและติดตั้ง บำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วิศวกรทดสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
 • วิศวกรที่ปรึกษา วางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
 • กิจการส่วนตัว เช่น ผู้รับหมา นักออกแบบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • หน่วยงานราชการ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เทศบาลต่างๆ ทำหน้าที่ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบ
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปา การไฟฟ้า ทำหน้าที่ควบคุมกำกับ และตรวจสอบการเดินระบบ
 • หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (ศึกษาโครงการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ทดสอบระบบ) บริษัทรับจ้างเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งต้องมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ออกแบบ ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)

 • นายช่างเครื่องกล เช่น เป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ควบคุมการทำงาน ผู้ดูแล ผู้ตรวจสอบ และผู้บำรุงรักษาอุปกรณ์และ ระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
 • ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ หรือเจ้าของกิจการส่วนตัว
 • ทำงานเป็น "วิศวกรควบคุม" เพื่อทำงานพิเศษต่างๆ ตามที่สภาวิศวกรกำหนด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • สายงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรโรงงาน วิศวกรซ่อมบำรุง ระบบบริหารจัดการและประกันคุณภาพในองค์กร
 • สายงานในธุรกิจการเงิน/ธนาคาร เช่น นักวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง วิศวกรวิเคราะห์ระบบการทำงาน
 • สายงานวิชาการ เช่น อาจารย์ นักวิจัย
 • เจ้าของกิจการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่

          วิศวกรเหมืองแร่ เป็นหนึ่งในสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศกรควบคุม สามารถทำงานได้ในองค์กรเอกชนทั้งต่างประเทศและในประเทศ เช่น SCG  บมจ.บ้านปู  PTT International เหมืองขนาดกลางและเล็กทั่วประเทศ หรือแม้แต่เป็นข้าราชการในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
          สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย เช่น วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย นักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเป็นเจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรนานาชาติ)
          สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย เช่น วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย นักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเป็นเจ้าของกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

 • วิศวกรในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า การแพทย์ การเกษตร อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • วิศวกรออกแบบและวิเคราะห์ระบบหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกล
 • นักออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 • โปรแกรมเมอร์สำหรับระบบหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ

 • วิศวกร
 • ผู้ประกอบการ
 • นักวิจัย
 • นักประดิษฐ์อิสระ

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ
ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท/ภาคปกติ
ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท/ภาคฤดูร้อน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาละ  16,000 บาท/ภาคปกติ
ภาคการศึกษาละ    8,000 บาท/ภาคฤดูร้อน (ภาคปกติ)
ภาคการศึกษาละ   35,000 บาท/ภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาละ   12,000 บาท/ภาคฤดูร้อน (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(หลักสูตรนานาชาติ)
นักศึกษาไทย               ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท/ภาคปกติ
นักศึกษาต่างชาติ          ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท/ภาคปกติ
นักศึกษาไทย               ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท/ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาต่างชาติ          ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท/ภาคฤดูร้อน
(กรณีฝึกงานในภาคฤดูร้อน 10,000 บาท)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 
นักศึกษาไทย              ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท/ภาคปกติ
นักศึกษาต่างชติ          ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท/ภาคปกติ
นักศึกษาไทย              ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท/ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาต่างชาติ        ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท/ภาคฤดูร้อน
หมายเหตุ : ภาคพิเศษ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 20,000 บาท (เรียกเก็บครั้งเดียว)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ภาคการศึกษาละ    29,000 บาท/ภาคปกติ
ภาคการศึกษาละ    14,500 บาท/ภาคฤดูร้อน

ทุนการศึกษา  

ติดต่อสอบถามที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรียนวิศวฯ มช. แบบ “มันศาสตร์” เรียนจริง ทำจริง ประยุกต์วิชาชีพ เข้ากับวิชาชีวิต

ฉีกกรอบห้องเรียนสี่เหลี่ยมธรรมดาทั้งปวง เพราะการเรียนรู้นั้นอยู่ได้ทุกที่ ทุกเวลา ฉะนั้นเรียนแบบวิศวฯ มช. ต้อง “เรียนจริง รู้จริง และได้ทำจริง” นอกเหนือจาก “ศาสตร์” ที่เราส่งต่ออย่างเข้มข้นเน้นหนา การได้ลองโลดแล่นใน “สนาม” ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นเช่นกัน เพราะการทำงานของวิศวกรไม่ได้ถูกหยุดให้อยู่เพียงในห้อง แต่ยังต้องคิดค้น วิจัย ทดลอง ประดิษฐ์ หาวิธีการ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรม เพื่อสามารถสร้างสิ่งที่ดีและสะดวกกว่า สร้างสวัสดิภาพที่ปลอดภัย ยั่งยืน แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นยังต้องทำงานกับคนร่วมวิชาชีพ ไปจนต่างวิชาชีพ นอกเหนือจาก “ศาสตร์” ในตำราทั้งในหน้าหนังสือ และหน้าจอ ยังมีพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เครื่องไม้เครื่องมือ ให้นักศึกษาได้เริ่ม “ฝึกมือ” ผ่านกระบวนวิชา หรือห้องปฏิบัติการ ยังมีความเพียบพร้อมในทุกสาขาวิชา ล่าสุดกลายเป็น Talk of the Town คือ หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ (Mobile Robot) ที่เราเรียกง่ายๆ ว่า “หุ่นยนต์หมา” ก็เป็นอีกต้นแบบหนึ่งที่คณะฯ จัดเตรียมให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรได้จับต้อง แน่นอน ... นี่คือผลพวงจากหนึ่งในแนวคิดที่ว่า

          “การเรียนรู้ที่ดี..บางทีก็มาจากประสบการณ์จริง หรือ ต้นแบบที่ดี พอแม้วันนี้เราเพียงศึกษาจากแบบอย่าง...วันข้างหน้าเราอาจเป็น "ต้นแบบ" ก็ได้”

ส่วนอื่น ๆ ที่คณะฯ เล็งเห็นความสำคัญซึ่งไม่ว่าจะคน Generation ไหนย่อมต้องประยุกต์ใช้ คือ การให้ “วิชาชีวิต” เราเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาวิ่งแล่นไปในโลกกว้างใบนี้ ถือเสียว่ามหาวิทยาลัย คือ สนามลองแข่ง ก่อน ลงสนามจริง กิจกรรมทั้งด้านสันทนาการ ส่งเสริมทักษะพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ความสามารถพิเศษ จิตอาสา วิชาการ ฝึกงาน สหกิจศึกษา แลกเปลี่ยนต่างประเทศ มีให้ลูกช้างเหล็กเลือกตามความชอบ หรือสนใจอย่างนับไม่ถ้วน เช่น ชมรมต่าง ๆ ได้แก่ ถ่ายภาพ เชียร์ ดนตรี นักประดิษฐ์ วิชาการ พุทธศิลป์ เป็นต้น หรือแม้แต่บาสเกตบอลประเพณี, วิศวกรรมศาสตร์-บริหารธุรกิจ, ฟุตบอลประเพณีวิศวะ – สวนดอก, Freshmen Cheer Show, Econ-Entaneer Concert, วิศวฯ บำเพ็ญ, Outbound Mobility, Tri-University Seminar & Symposium, International Internship Program รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าแข่งขันโครงการต่าง ๆ ตามความสนใจ ยกตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ หุ่นยนต์ iboots True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ECTEAM นอกจากที่กล่าวมา เรายังมีความเป็นพี่น้องที่เหนี่ยวแน่นมาก ทำให้คณะฯ ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างคล่องตัว เพราะพี่นายช่างมักกลับมาคืนกำไรให้น้องเสมอ สนับสนุนทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ส่งเสริมด้านวิชาการ กายภาพ กิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนทุนการศึกษาแบบ “ให้เปล่า” นอกเหนือจากที่คณะฯ จัดสรรให้

ทั้งหมดนี้อาจไม่สามารถบรรยายความแข็งแกร่งของเราได้ครบทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็คงจะทำให้คุณพอจะนึกออกว่า เรียนแบบ “มันศาสตร์” มันเป็นอย่างไรกันหนอ

เรียนวิศวฯ มช. ทำให้เรียนรู้เร็ว ประสบความสำเร็จจริง

นายสมยศ วงษ์ทองสาลี 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) รุ่น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561-2563
นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557-2558
ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

พี่สมยศ วงษ์ทองสาลี เริ่มทำงานครั้งแรกที่บริษัท ไทยนิชิมัตสุ จำกัด เป็นงานอุโมงค์ประปาขนาดใหญ่ ทำให้ได้เริ่มเรียนรู้ระบบงานก่อสร้าง ที่มีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ซึ่งจากการที่เรียนวิศวะฯ มา ทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว เลยไม่มีปัญหามากมายนัก เพียงแต่ต้องแสดงภาวะผู้นำให้พวกเขาเห็น จากนั้นก็เปลี่ยนงานมาทำที่ CPAC อีก 6 ปี แต่รู้สึกว่าไม่ใช่งานที่ตัวเองต้องการ แต่สิ่งที่ได้จาก CPAC คือมิตรภาพ ความอบอุ่น เมื่อไม่ใช่ก็ต้องจากมา จาก CPAC บทบาทของชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างของรุ่นพี่ คือบริษัท เหมราช จำกัด ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด การมาเป็นผู้รับเหมามันเป็นชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง แตกต่างจากการเป็นลูกจ้างที่ทำตามหน้าที่และมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมด และก็ได้รับมอบหมายงานให้ทำทุกอย่าง ทั้งงานบุคคล หางาน เป็นผู้จัดการโครงการเอง ทำได้ 3-4 ปี ก็เจอวิกฤตต้มยำกุ้ง แต่ได้รับความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ และเพื่อนจากบริษัท ฤทธา จำกัด ช่วยหางานให้ทำ บริษัท ฤทธา จำกัด ยังได้ช่วยให้มี บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด จนทุกวันนี้ ต้องบอกว่านี่คือ ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความมีนํ้าใจ ของรุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อนๆ วิศวะ มช.

ความในใจจากพี่นักศึกษา นายกมลภพ ศรีมาลา

พี่กมลภพ ศรีมาลา นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อธิบายว่าความสำเร็จของผมนั้นมันเริ่มต้นมาจากการที่ผมเข้ามาเป็นเด็กกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย และจากกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผมได้เลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ไม่คิดเหมือนกันว่าจากคนที่ยังไงทั้งชีวิตนี้ก็จะไม่เป็นตำแหน่งสูงสุดของสายบังคับบัญชา ผมก้าวออกจากเซฟโซน ทะลายกำแพงตัวเองออกมา ค่อยๆ ปรับตัวและสุดท้ายผมก็ทำมันได้ จากคนที่สื่อสารไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ โดนขัดเกลาจากทั้งเพื่อนทีมงานสโม พี่เจ้าหน้าที่และอาจารย์ จนสื่อสารต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เรียนรู้การทำงาน ได้เจอสังคมที่ใหญ่ขึ้น เปิดโลกกว้างขึ้นอีกเยอะ ถือว่าผมประสบความสำเร็จในชีวิตไปอีกขั้นนึง และสุดท้ายการที่ตัวผมก้าวผ่านเซฟโซนของตัวเองได้ไม่ใช่แค่ตัวผมเองที่ทำ แต่เพราะมีคนคอยช่วยกันทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด “วิศวกรไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ เราทำงานกันเป็นทีมเวิร์ค ทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด” ขอบคุณครับ

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-944179
เว็บไซต์ : https://eng.cmu.ac.th/
Facebook : Entaneer Academy

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด