Last update: 1 พ.ย. 2565 , 13:29

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
          คณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มุ่งพัฒนาด้านความคิดของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างมีระบบ โดยอาศัยกระบวนการของเหตุผล ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ นำไปสู่การคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งทางทฤษฎีและการประยุกต์ คณิตศาสตร์ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
          1. คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ เป็นการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในเชิงทฤษฎี เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก การทำวิจัยคณิตศาสตร์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ
          2. คณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นการศึกษาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ      
          ปัจจุบันสถิติได้มีบทบาทที่สำคัญในการดำเนินการจัดทำข้อสรุปของข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนด้านต่างๆ ในทุกภาคส่วนของสังคม วิชาการทางสถิติได้จัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
          1. สถิติวิเคราะห์ เป็นกลุ่มวิชาที่ว่าด้วยทฤษฎีทางสถิติต่างๆ เช่น การเลือกตัวอย่าง การวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์และการพยากรณ์ เป็นต้น
          2. สถิติประยุกต์ เป็นกลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการนำเอาสถิติไปใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การประกันภัย  ประชากรศาสตร์ ชีวสถิติ การควบคุมคุณภาพ การวิจัยดำเนินงาน การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในทฤษฎีที่เป็นแกนสำคัญของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นรากฐานนำไปสู่ความเข้าใจ ความสามารถรับแนวความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ให้เป็นผู้ที่มีวิธีคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบ สามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปประยุกต์แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยมี 2 แผนการศึกษา ได้แก่ แผน 1 นักศึกษามีโอกาสไปฝึกงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และแผน 2 เป็นแผนการเรียนสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาจะมีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ภาควิชาได้ทำการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
          เคมีเป็นศาสตร์พื้นฐานที่ครอบคลุมทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต การบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งมีเคมีเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย การศึกษาทางเคมีเป็นสิ่งสำคัญในอันที่จะนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อไป โดยศึกษาเกี่ยวกับสมบัติ ส่วนประกอบ โครงสร้าง และปฏิกิริยาของสาร รวมทั้งพลังงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในทางเคมีอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติการและเครื่องมือทางเคมี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
          ชีวเคมี เป็นวิชาที่ศึกษาสารเคมีที่มีในสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่า ชีวโมเลกุล และกระบวนการเคมีในสิ่งมีชีวิต ตลอดจนการควบคุมในระดับต่าง ๆ ส่วนชีวเคมีเทคโนโลยี เป็นวิชาที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีวเคมีสู่อุตสาหกรรม เช่น การสกัดสารชีวโมเลกุลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ การใช้คุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์หรือเซลล์ในการผลิตสารที่มีความซับซ้อน การใช้เอนไซม์ เซลล์ หรือ ดีเอ็นเอ เพื่อตรวจวิเคราะห์ที่มีความจำเพาะ การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์อุตสาหกรรมด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรม เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
          ศึกษาเกี่ยวกับเคมีในเชิงประยุกต์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ สามารถประยุกต์วิชาเคมีในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ การเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เข้าใจในลักษณะการทำงานของเครื่องมือและวิธีการออกแบบเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม การเลือกเงื่อนไขในเครื่องปฏิกรณ์เคมีที่เหมาะสม การออกแบบโรงงานและเศรษฐศาสตร์โรงงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
          ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ทั้งด้านโครงสร้าง กระบวนการทำงานในสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคโนโลยีการตัดต่อยีน และแยกชนิดของเอนไซม์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช-สัตว์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การจำแนกสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
          จุลชีววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัส และสาหร่าย โดยศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวกิจกรรม อนุกรมวิธาน พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา และบทบาทในด้านที่เป็นประโยชน์และโทษต่ออุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการศึกษาในห้องเรียนและภาคสนาม มีการออกฝึกงานทั้งในภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
          สัตววิทยาเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาแง่มุมต่างๆ ของสัตว์ทุกกลุ่ม ตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กคือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จนถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งด้านกายวิภาค สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร์  อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และพฤติกรรม ตลอดไปจนถึงความสัมพันธ์ของสัตว์ต่างๆ กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกภาคสนามด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการนำเอาทฤษฎีที่ได้เรียนไปปฏิบัติจริงในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
          ฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่เป็นสากล โดยเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์พื้นฐานของความเป็นไปในธรรมชาติ ซึ่งศึกษาโครงสร้างของสิ่งที่เล็กที่สุดไปจนถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจักรวาล รวมทั้งการนำไปใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาต่างๆ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
          เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ การประดิษฐ์และการปรับปรุงวัสดุ ได้แก่ โครงสร้างทางจุลภาค โครงสร้างผลึก สมบัติเชิงกล สมบัติทางความร้อน สมบัติทางแสงและเสียง สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรมและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา
          ศึกษาส่วนประกอบและโครงสร้างของเปลือกโลก รวมทั้งกระบวนการทางธรณีวิทยาต่างๆ อาทิ การกำเนิดหิน  แร่  น้ำบาดาล  ปิโตรเลียม ถ่านหิน และทรัพยากรธรณี อีกทั้งศึกษาเรื่อง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม การผุกร่อน การกัดเซาะ  และภัยพิบัติทางด้านธรรมชาติ
          ความรู้ทางธรณีวิทยา สามารถนำไปใช้ในการสำรวจและพัฒนาทรัพยากรธรณีต่างๆ เช่น แหล่งแร่ ปิโตรเลียม ถ่านหิน อัญมณี และน้ำบาดาล และในการก่อสร้างถนน สนามบิน อุโมงค์ใต้ดิน เขื่อน และการป้องกันน้ำท่วม นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบรรเทาภัยธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา
          อัญมณีวิทยาเป็นสาขาวิชาที่ตอบสนองปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนทำให้มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมประเภทนี้อยู่ในอันดับต้นๆ ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ
          อัญมณีวิทยามีพื้นฐานมาจากสาขาวิชาวิทยาแร่ โดยศึกษาเกี่ยวกับแร่รัตนชาติและอัญมณีอื่นๆ ตั้งแต่การเกิด การจำแนกประเภท การทำเทียมเลียนแบบ  การเพิ่มคุณค่า การตรวจสอบวิเคราะห์ การจัดคุณภาพ การประเมินราคา ไปจนถึงการตลาดและการขาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
          วิทยาการข้อมูลเป็นสาขาวิชาที่เกิดจากการบูรณาการจากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และความเข้าใจในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อน มีปริมาณมหาศาลในหลากหลายรูปแบบและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการวางแผนประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนการแก้ปัญหาให้องค์กร ทำให้เกิดการดำเนินการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด         

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
          วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา โดยสามารถนำมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทำความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการก่อมลพิษ เพื่อช่วยในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และความยั่งยืน

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 • ครู/อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • นักวิจัย
 • นักวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบงาน
 • โปรแกรมเมอร์
 • ผู้ประกอบการ
 • นักวิชาการศึกษา/ศึกษานิเทศก์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

 • นักสถิติในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัย
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • ครู/อาจารย์
 • นักสถิติในโรงงานอุตสาหกรรมประจำแผนกต่างๆ เช่น ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต จัดซื้อ เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • โปรแกรมเมอร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 • นักเคมีในสถาบันวิจัย
 • ครู/อาจารย์
 • นักวิจัย/นักวิเคราะห์คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ธุรกิจส่วนตัว ผู้แทนฝ่ายขายสารเคมีและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต/ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ในอุตสาหกรรมชีวเคมี และชีวเคมีเทคโนโลยี และหน่วยงานทุกหน่วยที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสารชีวโมเลกุลและปฏิกิริยาเคมี
 • นักวิชาการ/ครู/อาจารย์ด้านชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวเคมี
 • ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

 • นักเคมีอุตสาหกรรม
 • ผู้ดูแลฝ่ายควบคุมกระบวนการผลิต
 • ผู้ดูแลฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • นักวิจัยและพัฒนา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเทคนิค
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบการผลิต
 • ครู/อาจารย์/นักวิชาการ
 • เจ้าของกิจการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

 • นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา
 • นักวิจัยประจำสถาบันวิจัย สถาบันอุดมศึกษา หรือ โรงพยาบาล
 • ครู/อาจารย์
 • ผู้ประกอบการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

 • นักจุลชีววิทยา
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ครู/อาจารย์
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Q.C.)
 • เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
 • นักวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา

 • นักวิทยาศาสตร์ทางด้านสัตว์
 • นักวิจัยประจำสถาบันวิจัย  สถาบันอุดมศึกษา  สวนสัตว์  โรงพยาบาล
 • ครู/อาจารย์ด้านสัตววิทยา ด้านชีววิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

 • นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาด้านฟิสิกส์
 • อาจารย์และครูในสาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิศวกร นักวิเคราะห์ ผู้ออกแบบควบคุมการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

 • นักวิเคราะห์คุณภาพวัสดุ
 • วิศวกรผู้ควบคุมคุณภาพวัสดุ
 • วิศวกรผู้ควบคุมการผลิตวัสดุ
 • นักวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์
 • นักวิทยาศาสตร์ทางด้านวัสดุศาสตร์
 • อาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • ผู้ประกอบการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีวิทยา

 • นักธรณีวิทยา
 • นักวิจัย/นักวิชาการ
 • ครู/อาจารย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีวิทยา

 • นักอัญมณีวิทยา
 • นักวิชาการ/นักวิจัยด้านอัญมณีวิทยา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต และฝ่ายควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ครู/อาจารย์/นักวิทยาศาสตร์
 • นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ผู้ประกอบการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • วิศวกรข้อมูล
 • นักวิเคราะห์และวางแผน
 • ครู/อาจารย์
 • ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 • นักวางแผนและวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
 • นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • นักวิจัย
 • ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรปกติ             เหมาจ่าย  128,000 บาท ตลอดหลักสูตร  (ภาคการศึกษาละ  16,000 บาท)
หลักสูตรนานาชาติ     เหมาจ่าย   280,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท)

ทุนการศึกษา

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
 • โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.)
 • โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ
 • โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
 • โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวัสดุศาสตร์ 
 • โครงการวิทยพัฒน์

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
เว็บไซต์ TCAS : tcas.science.cmu.ac.th
Facebook งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  : www.facebook.com/acad.sc.cmu

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

 

 ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์


เพราะวิทยาศาสตร์ คือ รากฐาน
วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ผ่านกระบวนการค้นหาความรู้ที่เป็นระบบ ระเบียบ และมีขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นรากฐาน และเป็นหลักการขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ การศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงช่วยพัฒนากระบวนการคิดให้เป็นระบบ มีตรรกะ และสามารถประยุกต์ความคิดสู่การทำงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

เกิดจากความสงสัย นำไปสู่การหาคำตอบ
ความสงสัยนำมาซึ่งความพยายามในการหาคำตอบผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ที่ผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน การตั้งคำถามย่อมนำมาซึ่งการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ คำถามมากมายนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาตินับครั้งไม่ถ้วน

เพื่อเปิดประตูสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและถ่องแท้ จะช่วยทำให้เข้าใจแก่น และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าโลกเปลี่ยนไปขนาดไหน วิทยาศาสตร์ก็ยังคงเป็นคำตอบอยู่เสมอ

 ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่ มช.


เรียนวิทยาศาสตร์ในบรรยากาศธรรมชาติ
เพราะวิทยาศาสตร์คือศึกษาธรรมชาติ การเรียนวิทยาศาสตร์ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจที่ดี จึงควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่รายล้อมด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ลงตัว มีธรรมชาติอยู่รอบตัว ธรรมชาติจึงช่วยบันดาลใจให้เรียนรู้ได้อย่างกลมกลืนและเป็นองค์รวม

ติดอันดับหนึ่งในสามของประเทศไทย
ด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการที่มีรากฐานที่เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ทำให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน และได้รับการจัดอันดับจากหลายสำนัก ในระดับนานาชาติ ให้ติดอันดับหนึ่งในสามของประเทศไทย ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน ในสาขาต่าง ๆ จึงมั่นใจได้ว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะเป็นพลเมืองโลกระดับแถวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ได้แน่นอน

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ที่ให้อิสระ และการค้นหาตัวตน
“เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์” ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผสมสานกับวิถีการใช้ชีวิตอย่างลงตัว มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ หล่อหลอมให้เป็นผู้ที่อ่อนโยน มี soft skill และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมรับกับการทำงานในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติเป็นที่ประจักษ์

ค้นหาความจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย
ผ่านการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ร.ต.ท.สุทธิภัทร จันทร์จุลเจิม
 • นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดสมุทรปราการ
  ปฏิบัติราชการ กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
 • สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รหัสนักศึกษา 560510376
 • ความสำเร็จที่ได้รับ
  - ปี 2557 ได้รับคัดเลือกโดยการเลือกตั้งจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภานักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ปี 2558 ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานฝ่ายธุรการและประสานงาน สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ปี 2559 ได้รับคัดเลือกโดยการเลือกตั้งจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  - ปี 2559 เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต โดย สถาบันพระปกเกล้า
  ปัจจุบันทำงานเป็นตำรวจ สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ใช้กระบวนการและองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ความสงบสุขของสังคม

 • นาย กันต์ภิสิฏฐ์ โกสุมศุภมาลา (กันต์)
 • การศึกษา:
  1. ปริญญาตรี วท.บ. สาขาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (ทุนโครงการโอลิมปิกวิชาการจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เกรดเฉลี่ยสะสม: 4.00)
  2. ปริญญาโท วท.ม. สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกรดเฉลี่ยสะสม: 4.00)
 • ความสำเร็จที่ได้รับ:
  • 1 ใน 10 ผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017 ณ มหาวิทยาลัย ตนกู อับดุล ราห์มัน รัฐเประก์ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2560
  • ประธานชมรมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระประจำปีการศึกษา 2560 และประธานค่ายผู้นำเยาวชนดาราศาสตร์ ครั้งที่ 13 (ALYC 13th) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
  • รางวัลชนะเลิศการนำเสนอประเภทปากเปล่าในงานประชุมเชิงวิชาการ Siam Physics Congress 2018 (SPC 2018) ในหัวข้อ “Investigation of bactericidal effect of an air plasma jet with mixing vaporized hydrogen peroxide on Gram-positive bacteria S.aureus and Gram-negative bacteria P.aeruginosa ” จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2561
  • 1 ใน 2 ผู้แทนนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 (HGS-HIRe summer student program 2018) ณ สถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2561
  • รางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (พ.ศ. 2561)
  • รางวัลผลการเรียนดีเด่นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2562)
  • รางวัลชนะเลิศการนำเสนอประเภทปากเปล่าในงานนำเสนอผลงานเชิงวิชาการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU symposium 2018) ในหัวข้อ “2-D numerical studies in the effluent of kHz He/O2 atmospheric pressure plasma jet by COMSOL” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562
  • รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบปากเปล่าในงานประชุมเชิงวิชาการ ICREM 2021 ในหัวข้อ “0-D Global Model Simulation of “Air” Pulse-modulated Plasma Jet: Plasma Volume” ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ศ. 2565
  • ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Shibaura Institute of Technology (SIT) สาขา Regional Environment Systems ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2565

"เรื่องเล่าจากตัวแทนรุ่นพี่"

ความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัย นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร ชื่อเล่น ชมพู่ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ สำหรับความประทับใจในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างแรกเลยที่ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาที่เขาเรียกว่า เฟรชชี่ ก็มีอะไรประทับใจหลาย ๆ อย่าง เช่น กิจกรรมที่สามารถให้เราเลือกเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ หรือการเลือกชมรมเพื่อการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม อย่างหนูก็อยู่ชมรมพื้นบ้านล้านนา ไม่ว่าจะทั้งในส่วนของคณะเอง หรือชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ทำให้หนูได้ทำกิจกรรม เล่นดนตรี ฟ้อนรำ ออกงาน หรือเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนก็ได้ค่ะ

ซึ่งนอกจากจะได้ทำกิจกรรมที่เราชอบแล้ว ยังได้ฝึกบริหารองค์กรของเราเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเรื่องเอกสาร หรือการประสานงาน อย่างเช่นปีที่ผ่านมานี้ก็ได้รับตำแหน่งเป็นประธานชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก็ได้ประสบการณ์มากมายจากการทำงานในส่วนนี้ด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องการเรียน วิชาการ ก็ต้องบอกเลยว่าประทับใจในความเป็นหลักสูตรนานาชาติของสาขามากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่เข้าถึงได้ในระดับสากล หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายทั้งเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและในห้องเรียน แน่นอนว่า ทำกิจกรรมไปด้วยได้ ก็ได้ใบเรียนดีด้วยได้ไม่ยากเลยค่ะ ถ้าเราแบ่งเวลาให้ถูกต้อง

นอกจากนี้นะคะ ไม่ใช่แค่เรียนหรือทำกิจกรรมที่เราชอบแล้ว การทำวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูได้เข้าถึง facilities ต่าง ๆ กับทางคณะด้วยค่ะ และแน่นอนว่ายิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่ ผลตอบแทนที่ได้มาก็คุ้มค่าเลยทีเดียว เหมือนที่เพิ่งจะผ่านไปสด ๆ ร้อน ๆ เลยกับการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษาในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ก็ได้เหรียญทองมา แล้วก็โล่รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการในระดับดีด้วย และอีกอย่างที่ประทับใจนะคะก็คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทางคณะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา การบริการนักศึกษา การรับฟังข้อคิดเห็น สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะ จนถึงตอนนี้ปีสี่แล้วก็ยังประทับใจมากๆค่ะ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
E-mail : acad.scicmu@gmail.com      
โทรศัพท์ : 053-943315, 053-943316
โทรสาร : 053-222268, 053-892274        
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ : www.science.cmu.ac.th
เว็บไซต์ TCAS : tcas.science.cmu.ac.th
Facebook : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มช.

 

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะวิทยาศาสตร์

 • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด