Last update: 4 ส.ค. 2566 , 17:32


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ ที่จะสำเร็จการศึกษาไปเป็นครูมืออาชีพในระบบการศึกษา สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสำนึกต่อชุมชนและสังคม สามารถใช้ความรู้เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการเป็นพลเมืองโลกที่ดี ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 หลักสูตร ได้แก่

 • 1.สาขาวิชาประถมศึกษา
 • 2.สาขาวิชาภาษาไทย
 • 3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 4.สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • 5.สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 6.สาขาวิชาชีววิทยา
 • 7.สาขาวิชาฟิสิกส์
 • 8.สาขาวิชาเคมี
 • 9.สาขาวิชาพลศึกษา
 • 10.สาขาวิชาศิลปศึกษา
 • 11.สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
 • 12.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย – การศึกษาพิเศษ
  ประกอบด้วย 2 แขนง คือ  แขนงการศึกษาปฐมวัย
                                     แขนงการศึกษาพิเศษ 

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง? 

 • ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • ครูผู้สอนในสาขาวิชาต่าง ๆ
 • นักวิชาการศึกษา
 • ทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
 • อาชีพอิสระ เช่น นักวิจัย นักพัฒนาชุมชน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ                     ภาคการศึกษาละ           15,000   บาท
ภาคฤดูร้อน                 ภาคการศึกษาละ             7,500   บาท


ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2567สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ =>   สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


รางวัลที่ได้รับ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “สหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 21” และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ประกอบด้วย

1. นายอภิปรัชญา คงดี สาขาวิชาภาษาไทย
2. นายวิทวัส แก้วคำแดง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. นางสาวนภาพร รับรู้ สาขาวิชาประถมศึกษา
4. นายธนากิต ปิยศทิพย์ สาขาวิชาภาษาไทย
5. นางสาวภัทรรพินท์ พงศ์ธนะลีลา สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจาน บ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

หน่วยจัดการศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-944214 ต่อ 15 , 053-944272 โทรสาร : 053-221283
เว็บไซต์ : www.edu.cmu.ac.th

Facebook : คณะศึกษาศาสตร์ มช.

 

ดาวน์โหลด PDF:

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร หรือ TCAS ของคณะ