Last update: 26 ส.ค. 2565 , 13:33

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          หลักสูตร 4 ปี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการระหว่างการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษา ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล รวมทั้งทักษะในการแสวงหาองค์ความรู้และการบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสมในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมและจริยธรรมนำไปสู่การเป็นผู้มีความรู้รอบ รู้ทัน และรู้ทำ เป็นบัณฑิตที่มีคุณค่า สามารถแสวงหาความรู้ต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างมีหลักการด้วยวิธีที่เหมาะสมและยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
          หลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ การจัดการสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบทรัพยากรเดิมและทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับบรรณารักษศาสตร์ รวมถึงด้านการจัดการสารสนเทศที่มีความทันสมัย ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร การบริการ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการศึกษาในหลักสูตร ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการบริหาร (Management) กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศ (Information Management) และ กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
          หลักสูตร 4 ปี โดยผลิตบัณฑิต 2 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่
          กลุ่มวิชาจิตวิทยาคลินิก เน้นศึกษาเพื่อทำความเข้าใจศักยภาพและพยาธิสภาพของผู้รับบริการ โดยการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพทางจิต พยาธิสภาพทางสมอง เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการบำบัดทางคลินิก เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต อารมณ์ พฤติกรรม ความผิดปกติทางจิต และมุ่งเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
          กลุ่มวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เน้นศึกษาทำความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ โดยนำความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ได้แก่ การตรวจประเมินทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เพื่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การธำรงรักษา การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในองค์การ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
          หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่า รู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ โดยการศึกษาภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมฝรั่งเศส อันจะเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร และเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพ รู้จักตนเองและสังคมโลก ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับสูงและเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นตัวกำกับทักษะอาชีพต่อไปในอนาคต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า
          หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรรวมแล้วไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต มีลักษณะเป็น Joint Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (University of Yangon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นักศึกษาวิชาเอก (ชั้นปีที่ 4) จะต้องไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมที่พม่าในภาคเรียนที่ 1 (หนึ่งภาคการศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งให้นักศึกษามีความพร้อมด้านศักยภาพทางภาษา มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมพม่า มุ่งพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำศักยภาพด้านภาษาและวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง สร้างเจตคติที่ดีต่อกัน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน
         
หลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและพื้นที่ภาคสนาม ให้สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์บ้านและชุมชนที่บูรณาการความรู้ในบ้าน ทั้งด้านอาหาร-โภชนาการ ด้านการดูแลบ้านและคนในครอบครัว ด้านศิลปะประยุกต์ ร่วมกับความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรในชุมชน นำไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดการชุมชน สังคม ในมิติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรบ้านและชุมชนเป็นหลักสูตรสหกิจศึกษา ทำให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนความรู้เฉพาะด้านเพื่อความลุ่มลึกในวิชาเอกเลือก เช่น กลุ่มวิชาด้านอาหารโภชนาการ กลุ่มวิชาศิลปสัมพันธ์กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ และกลุ่มวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชุมชน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
          หลักสูตร 4 ปี เปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยภาคปกติจะเรียนในวันและเวลาราชการ ส่วนภาคพิเศษจะเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หลังเวลา 16.30 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หลักสูตรฯ ได้บรรจุวิชาต่าง ๆ ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับความสามารถในการลงมือปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะได้ฝึกทำงานจริง ณ สถานประกอบการ ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
          หลักสูตร 4 ปีที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ที่หลากหลายแต่ยังคงไว้ซึ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทักษะมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะการสื่อสาร ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองจะช่วยพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และมีทักษะที่รอบด้าน และสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลา สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้ดี และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางความคิดและทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และมีคุณธรรมและจริยธรรม 
โดยแบ่งออกเป็น 8 วิชาเอก ดังนี้
1. วิชาเอกภาษาไทย
2. วิชาเอกภาษาจีน
3. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
4. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย
5. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
6. วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
7. วิชาเอกประวัติศาสตร์
8. วิชาเอกปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
          หลักสูตร 4 ปี ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาไทยได้ มีทักษะในการบูรณาการความรู้ภาษาไทย ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย พร้อมที่จะเป็นทูตทางสังคมและวัฒนธรรมไทยให้กับประเทศไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
          หลักสูตร 4 ปี ที่นำเอาความรู้และทักษะที่โดดเด่น ก้าวหน้า และสามารถประยุกต์ใช้เพื่อส่งผลทางเศรษฐกิจในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมนุษยศาสตร์ มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อฝึกฝนบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีทักษะอันหลากหลาย สามารถเลือกใช้และริเริ่มสร้างนวัตกรรมทางความคิดที่เหมาะสมกับความท้าทายทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์และยั่งยืน มีความเข้าใจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันซับซ้อนของสังคมโลก สามารถทำงานร่วมกันหรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญให้กับสายอาชีพและองค์กรภาคธุรกิจอันหลากหลาย และเป็นผู้ที่เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อความมั่นคงของสังคมและสิ่งแวดล้อม

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

  • นักประพันธ์ นักเขียน นักสร้างเนื้อหาเพื่อการตลาดและเชิงสร้างสรรค์
  • ผู้สื่อข่าว นักการสื่อสารมวลชน
  • นักการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
  • นักบริหารทรัพยากรบุคคล
  • นักกิจกรรมเพื่อสังคม
  • นักจัดกิจกรรมและงานประชุม

อาชีพเพิ่มเติมสำหรับวิชาเอกด้านภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ภาษาและวัฒนธรรมอินเดีย และ ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
   - นักแปลภาษา ล่าม นักแปลข้อมูล นักอักษรศาสตร์ นักบรรณาธิการ
   - นักการทูต และนักวิเทศสัมพันธ์
   - ครู อาจารย์ ด้านภาษา
   - นักวิจัยด้านภาษา

อาชีพเพิ่มเติมสำหรับวิชาเอกประวัติศาสตร์ และวิชาเอกปรัชญา
   - ครู อาจารย์ ด้านสังคมศึกษา หรือ มนุษยศาสตร์
   - นักวิจัยด้านสังคมศึกษา หรือ มนุษยศาสตร์
   - นักหอจดหมายเหตุ
   - นักโบราณคดี

อาชีพเพิ่มเติมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมพม่า สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) 
   - นักแปล ล่าม นักเขียน นักข่าว
   - มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับสายการบิน พนักงานของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
   - ผู้ประสานงานโครงการ
   - นักการทูต เจ้าหน้าที่กงสุล ครู อาจารย์ นักวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรม
   - นักวิชาการและนักวางแผนนโยบาย ธุรกิจ MICE
   - งานเอกสารและพัฒนาบุคคล
   - พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
   - งานธุรการ สารบรรณ เลขานุการ งานด้านการเขียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดี

อาชีพเพิ่มเติมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
   - บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ
   - นักสารสนเทศ ผู้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
   - ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
   - นักสารสนเทศและการทำฐานข้อมูล และที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ

อาชีพเพิ่มเติมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน
   - นักโภชนาการชุมชน นักพัฒนาชุมชน
   - นักโภชนาการชุมชน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   - นักสันทนาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
   - ผู้ผลิตและบริการด้านอาหารในอุตสาหกรรมบริการอาหาร เช่น นักพัฒนาตำรับและรายการอาหาร นักจัดและบริการอาหารปริมาณมาก (ธุรกิจจัดเลี้ยง; Catering service) ผู้ช่วยเชฟ นักจัดตกแต่งอาหาร
   - ผู้ผลิตและบริการอาหารในโรงพยาบาล
   - นักโภชนาการประจำโรงเรียน
   - ศูนย์บริการสุขภาพ ผู้ให้คำแนะนำด้านอาหารและสุขภาพ  นักออกแบบการจัดงานต่าง ๆ (Event organizer, Wedding planner)  นักจัดดอกไม้
   - ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจัดดอกไม้ ธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจการจัดการบ้านเรือน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

อาชีพเพิ่มเติมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
          สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก : นักจิตวิทยาทำงานในองค์กรระดับชาติและองค์กรต่างประเทศ นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบำบัด ที่ทำงานกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักจิตวิทยาคลินิกที่ทำงานกับกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ อาทิ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวช กระทรวงสาธารณสุข นักพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
          สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ : ทำงานในตำแหน่งนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือตำแหน่งงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเพื่อการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรในองค์การ การวิจัยด้านบุคลากร การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน การธำรงรักษาพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรภาคปกติ แบบเหมาจ่าย                             ภาคการศึกษาละ   15,000   บาท
   ยกเว้น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
   เป็นหลักสูตร แบบเหมาจ่าย                                ภาคการศึกษาละ   55,000   บาท
หลักสูตรภาคพิเศษ แบบเหมาจ่าย                           ภาคการศึกษาละ   28,000   บาท   
   ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รางวัล/ผลงานของนักศึกษาปัจจุบัน

1.  Ms.Hannelore Commers นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

2. นายอภิสิทธิ์ ใจคำลือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ.2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์

3. นายธีร์ธวัช คำวังพฤกษ์ นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหัวข้อด้านการแก้ไขปัญหาสตรีในชุมชน เนื่องในวันสตรีสากลและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง AMBASSADOR EMBASSY OF SWITZERLAND IN THAILAND 2021

ผลงานศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์

นางสาวชวิศา อินทกุล ศิษย์เก่า ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้า 1 เหรียญทอง จากกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ประเภทบุคคลหญิง และอีก 2 เหรียญทองแดง ประเภท mixed pair และ group 5 คน

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ : 053-943274, 053-943215, 053-943296
เว็บไซต์ : www.human.cmu.ac.th
Facebook : Faculty of Humanities, Chiangmai University (@humancmu)
Facebookงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (@AcademicHumanCMU)

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์

  • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด