ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน CMU Open House

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


คณะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ท่านสนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มากที่สุด


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจให้ท่านเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มากที่สุด (เลือกตอบได้ 5 ข้อ)


สถาบันการศึกษาที่ท่านคิดว่ามีโอกาสทางอาชีพมากที่สุด (เลือกได้ 5 อันดับ โดยเรียงจากมากที่สุด)

ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5

สถาบันการศึกษาที่ท่านคิดว่ามีคุณภาพมากที่สุด (เลือกได้ 5 อันดับ โดยเรียงจากมากที่สุด)

ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5

ท่านสนใจเข้าร่วมรับชมกิจกรรมเปิดบ้านออนไลน์ CMU Open House Online ของคณะ/วิทยาลัยใดมากที่สุด


ท่านทราบข่าวสารการจัดกิจกรรม CMU Open House Online จากช่องทางใด
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนกิจกรรม CMU Open House Onlineคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการรับเข้าศึกษาที่ต้องการทราบเพิ่มเติม (ถ้ามี)