Last update: 22 พ.ย. 2566 , 10:37

หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567

มีทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geography

          เป็นศาสตร์ทางพื้นที่ โดยนำแนวความคิดทฤษฎีในการจัดระเบียบทางพื้นที่ การคาดการณ์ การวิเคราะห์ การวางแผน และการจัดการพื้นที่ ครอบคลุมภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และเทคนิคทางภูมิศาสตร์ โดยผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม สถานที่ พื้นที่ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะในการนำเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้จากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของภูมิศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน เศรษฐกิจ การขนส่ง การแพทย์และสุขภาพ
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา :

          คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

          ทุนการศึกษา
          มีการจัดสรรทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาจำนวนมาก ทั้งยังมีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้แก่
• ทุนสนับสนุนจากกองทุนศิษย์เก่าและคณาจารย์ของภาควิชาภูมิศาสตร์
• ทุนช่วยเหลือนักศึกษาของคณะสังคมศาสตร์
• ทุนช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology)

          ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มุ่งเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยและประเทศ และยังสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การเรียนการสอนจึงมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ รู้จักคิด กล้าวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ประยุกต์ใช้ทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ และในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนได้อย่างสันติ มีความสุข และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Social Science and Sustainable Development (International Program)
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ทางสังคมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้ปฏิบัติการทางสังคม มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับบริบททางสังคมในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม และคุณสมบัติการเป็นพลเมืองของชาติและของโลก เป็นผู้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาสังคม ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมในชุมชนและพื้นที่ภาคสนามที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเรียนรู้การใช้ศักยภาพของตนเพื่อสังคม ตระหนักและรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งเทคโนโลยีที่พลิกผัน (Digital Disruption) ตระหนักและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และความยุติธรรมในสังคม ยอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัย ปัญหาและปรากฏการณ์ในสังคม อาทิ นโยบายและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงและจัดการทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและรูปแบบใหม่ ๆ ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในและนอกระบบ ประเด็นการข้ามชาติ เทคโนโลยีและความมั่นคงของมนุษย์ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา : 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาเซียนศึกษา

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in ASEAN Studies
•  เน้นการเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนอย่างรอบด้าน
•  เรียนภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน (รวมภาษาจีน) อย่างเข้มข้น รวมทั้งได้เรียนภาษาในประเทศเจ้าของภาษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
•  มีโอกาสได้ฝึกงานในประเทศอาเซียน
•  เลือกเรียนกลุ่มวิชาได้ตามความสนใจ คือ กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และกลุ่มวิชาเศรษฐกิจการเมืองและการพัฒนาในอาเซียน
>>>> เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จแผนการศึกษา :

เรียนจบแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์กับงานประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงพื้นที่ วิเคราะห์และวางแผนงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
•  งานในภาครัฐ เช่น การวางผังเมืองและการจัดการเมือง การจัดการทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่าไม้) การจัดการพื้นที่สูง
•  งานในภาคเอกชน เช่น งานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระบบการขนส่ง ระบบนำทาง การพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ
•  ครู อาจารย์ นักวิจัย นักภูมิศาสตร์ นักภูมิสารสนเทศศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
•  งานในองค์กรระหว่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
         สายราชการ : บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถสอบเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐได้ โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ในกรม กระทรวงต่าง ๆ ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน/สังคมในกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานนโยบายและแผนในส่วนงานต่าง ๆ
          งานเอกชน : ตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและวางแผน ฝ่ายวิจัยการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่าย CSR นักบรรษัทบริบาล นักธรรมาภิบาล นักพัฒนาและเจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน พนักงานธนาคารและสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
          สายวิชาการและสื่อสารมวลชน : อาจารย์ นักวิจัย นักวัฒนธรรมศึกษา ผู้ช่วยนักวิจัย บรรณาธิการหนังสือ นักเขียน นักข่าว งานด้านประชาสังคม เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน คนทำหนังสือ/นิตยสาร เป็นต้น
          สายงานอิสระ ธุรกิจส่วนตัว : การเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สร้างสรรค์ นักธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ผู้ประกอบการอิสระ (Freelancer) เป็นต้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
•  เป็นนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงพื้นที่
•  เป็นบุคลากรขององค์กรทางสังคมด้านการพัฒนาสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
•  ทำงานกับองค์กรด้านการพัฒนาสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
•  หน่วยราชการทั่วไป โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะด้านภาษาอาเซียน ไปประกอบอาชีพในภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ในองค์กรของรัฐในต่างประเทศและเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และสามารถประกอบอาชีพในภาคเอกชน เช่น การจัดการธุรกิจ การโรงแรม การท่องเที่ยว และการจัดการวัฒนธรรม เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขั้นต้น และทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและการแก้ปัญหาประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาค

ค่าเล่าเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ                     15,000 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาคการศึกษาปกติ        ภาคการศึกษาละ                     15,000 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ (คนไทย)          ภาคการศึกษาละ          35,000 บาท
                               สำหรับ (ชาวต่างชาติ)  ภาคการศึกษาละ           50,000 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ                     15,000 บาท
ภาคฤดูร้อน                 ภาคการศึกษาละ                       7,500 บาท

ข้อมูลการรับเข้าศึกษา TCAS

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องเล่าจากตัวแทนรุ่นพี่ในคณะสังคมศาสตร์

นิตินัย สีมาปัน ศิษย์เก่าภาควิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2551
ช่วงชีวิตนักศึกษาภูมิศาสตร์มช.ทัง ป.ตรีและป.โทมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆ ไม่เพียงแค่ในห้องเรียนแต่เราออกภาคสนามบ่อย ได้เรียนรู้จากของจริง มันเปิดโลกให้กับพี่มากๆ ว่ายังมีอีกหลายสิ่งให้เราได้เรียนรู้โดยเฉพาะทางสายภูมิศาสตร์มนุษย์ที่เด็กนักเรียนยังรู้จักน้อย ปัจจุบันพี่เป็นครูสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง และเป็นติวเตอร์ในนาม “สังคมแฮปปี้กับครูพี่โตมร” ซึ่งต้องคอย Upskill ความรู้รอบตัวบนโลกอยู่เสมอ สิ่งที่ได้คือ การคิดอย่างเป็นระบบ รู้ลึก รู้จริง ไม่ได้สอนให้ท่องจำแม่น้ำ ภูเขา ให้เด็กระบายสีแผนที่แล้วจบ แต่ต้องวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในกรอบของ Place/Space/Locationให้ความสำคัญกับมิติทางกายภาพมนุษย์และเทคนิครวมถึงเรื่องราวใหม่ๆ ทางสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ภูมิสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
โทรศัพท์ : 053-943511
เว็บไซต์ :www.soc.cmu.ac.th

Facebook : Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
E-mail : soc.info@cmu.ac.th

ดาวน์โหลด PDF:

ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด

คณะสังคมศาสตร์

  • ดาวน์โหลด PDF: ยังไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด