กิจกรรม CMU Open House Online
วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 : รับชมกิจกรรมผ่าน Facebook live : CMU Open House

08.30 – 08.50 น. กิจกรรม CMU Open House Online 2022
 • VDO Clip แนะนำมหาวิทยาลัย | คณะ/วิทยาลัย
08.50 – 09.00 น. ต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม CMU Open House Online 2022
 • แนะนำกิจกรรม CMU Open House Online 2022
09.00 – 10.00 น. Design Your Future
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณปรียลักษณ์ น้อยอ่ำ
 • ผู้บริหาร บริษัท BeNeat : แม่บ้านออนไลน์
10.00 – 11.00 น. Unlock The Future
 • คุณภัทนะ จันทร์เจริญสุข
 • คุณกิตติชัย วรรณ์ประเสริฐ
  กรรมการผู้บริหาร บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด
  ‘ซีรีย์ Netflix : เจ็บเจียนตาย’
11.00 – 12.00 น. Check ความพร้อม TCAS’66
 • สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00 – 12.40 น. CMU Variety : Play & Fun
 • สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.40 – 12.55 น. Graduate School : Integrated Programs in Postgrad Study
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี สันติธีรากุล
  ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.55 – 13.00 น. แนะนำกิจกรรม CMU Open House Online 2022 (รอบบ่าย)
13.00 – 14.00 น. How to สัมภาษณ์ให้ปัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรากราณต์ อินทะนาค
  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณสุกัญญา จิตตนาน
  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
14.00 – 15.00 น. Unlock to The Star
 • สไปร์ท บะบะบิ
  เจ้าของเพจ Facebook ‘สไปร์ทไงที่ไหล่กว้าง’
 • โอ๋รินี หรือ โอ๋ 4 เเสนมิติ
  เจ้าของเพจ Facebook ‘4แสนมิติ’
  ผู้ดำเนินรายการ : คุณอาทิตยา คำภีระ
15.00 – 15.15 น. CMU Lifelong Education
 • วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.15 – 15.50 น. Chat & Chic : CMU Lifestyle
 • รุ่นพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.50 – 16.00 น. แนะนำกิจกรรม CMU Open House Online 2022
 • เปิดบ้านออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 : รับชมกิจกรรมของแต่ละคณะ/วิทยาลัยตามรอบเวลาและช่องทางตามตารางดังนี้

รอบเวลาการจัดกิจกรรม ช่องทางการถ่ายทอดสด (Live) ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย
เวลา 09.00 -– 10.00 น
คณะเทคนิคการแพทย์ https://www.facebook.com/amscmu
คณะวิทยาศาสตร์ https://www.facebook.com/science.cmu/
คณะมนุษยศาสตร์ https://www.facebook.com/humancmu
เวลา 10.00 -– 11.00 น.
คณะแพทยศาสตร์ https://www.facebook.com/regmedcmu
คณะเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/PrAgricultureCMU/
คณะบริหารธุรกิจ https://www.facebook.com/cmubs.cmu/
เวลา 11.00 –- 12.00 น.
คณะศึกษาศาสตร์ https://th-th.facebook.com/edu.cmu.ac.th/
คณะพยาบาลศาสตร์ https://www.facebook.com/nursecmu และ Zoom
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ https://www.facebook.com/arccmu
เวลา 12.00 -– 13.00 น.
คณะสังคมศาสตร์ https://www.facebook.com/Socialsciences.CMU
คณะทันตแพทยศาสตร์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100057545106320
คณะการสื่อสารมวลชน https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm
คณะอุตสาหกรรมเกษตร https://m.facebook.com/agrocmu1/
เวลา 13.00 –- 14.00 น.
คณะเศรษฐศาสตร์ https://www.facebook.com/econcmuofficial
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี https://www.facebook.com/CAMTOfficial
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ https://www.facebook.com/polscicmu
เวลา 14.00 -– 15.00 น.
คณะวิจิตรศิลป์ https://cmu.to/FineartsCMUOpenhouseFB
https://cmu.to/FineartsCMUOpenhouseYoutube
คณะเภสัชศาสตร์ https://www.facebook.com/pharcmu
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล https://www.facebook.com/icdicmu
เวลา 15.00 -– 16.00 น.
คณะนิติศาสตร์ https://www.facebook.com/OfficialLAWcmu
คณะวิศวกรรมศาสตร์ https://cmu-th.zoom.us/j/7366663676
คณะะสัตวแพทยศาสตร์ https://www.facebook.com/veterinarycmu

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียน คลิกที่นี่...