ชม VIDEO CLIP ย้อนหลัง

วันเสาร์ ที่ 13 พ.ย. 64 เช้า

วันเสาร์ ที่ 13 พ.ย. 64 บ่าย

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.64 เช้า

วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย.64 บ่าย

Chiang Mai University

''A Leading University Committed to Social Responsibility and Sustainable Development''
มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวนสัก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวนดอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แม่เหียะ

หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • แสดงทุกลุ่มสาขาวิชา
  • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

Faculty of Associated Medical Sciences

คณะบริหารธุรกิจ

Faculty of Business Administration

ช่องทางการรับเข้าศึกษา สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่CMU-TCAS

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีCMU-IPAS

Application for Admission CMU-IPAS

Application for Admission
to the International and Bilingual Undergraduate ProgramsGRADUATE SCHOOL CHIANGMAI UNIVERSITY

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาCMU School of Lifelong Education

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างรูปแบบการศึกษาที่ไม่จำกัดแค่การเป็นนักศึกษา เพราะทุกคนคือ "ผู้เรียน"

VDO CLIP นำเสนอคณะต่าง ๆ

''ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่''

Contact Us